3 Как могат съпрузите да уреждат своя режим на собственост?

3.1. Кои разпоредби могат да бъдат променени от договор и които не могат да бъдат? Кой режим на брачна собственост може да бъде избран?

Съпрузите могат да променят своите имуществени отношения чрез сключване на брачен договор (Чл. 37 от СК). Брачният договор ще съдържа уговорки единствено относно имуществените отношения между съпрузите. Сред всичко останало, съпрузите могат да определят кое имущество ще бъде част от имуществената общност и кой ще има право да управлява или да се разпорежда с имуществената общност. Съпрузите могат също така да определят разделяне на имущество. Според режима на имуществена разделност, вещите, придобити по време на брака от всеки от съпрузите, са част от неговото/нейното лично имущество (Чл. 33 от СК). Няма имуществената общност, а само лично имущество на съпрузите.

За въпроси, които не са уредени в договора, се прилага законовият режим на имуществена общност (Чл. 38 от СК).

3.2. Какви са формалните изисквания и с кого трябва да се свържа?

Брачният договор трябва да бъде съставен писмено и трябва да бъде сключен лично от страните със заверка на подписите и на истинността на съдържанието (Чл. 39, ал. 1 от СК).

Когато правата на собственост върху недвижимо имущество се учредяват или прехвърлят чрез брачния договор, е компетентен нотариусът, в чийто район се намира имуществото (Чл. 39, ал. 2 от СК).

3.3. Кога може да бъде сключен договорът и кога влиза в сила?

Брачен договор може да бъде подписан от страните дори и по време на брака (Чл. 37, ал. 3 от СК). Ако той е сключен преди брака, той влиза в сила от датата на сключване на брака. Ако той е сключен по време на брака, той влиза в сила от датата на неговото сключване или от друга дата, посочена в него (Чл. 40, чл. 1 от СК).

3.4. Може ли съществуващият договор да бъде променен от съпрузите? Ако е това така, при какви условия?

Брачният договор може също така да бъде променян. Формата, в която трябва да бъде направено изменението, е същата като тази, в която договорът е бил сключен (Чл. 41, ал. 1 от СК).