3 Как могат съпрузите да уреждат своя режим на собственост?

3.1. Кои разпоредби могат да бъдат променени от договор и които не могат да бъдат? Кой режим на брачна собственост може да бъде избран?

Както вече бе посочено във въпрос 2.1., съпрузите могат да се споразумеят да не прилагат законовите правила, а да сключат пълно или частично споразумение относно имуществена разделност. Имуществото, предмет на това споразумение, не подлежи на подялба в случай на развод, законна раздяла и т.н.

(Закон относно правните последици от брака, § 16, вж.. § 28)

3.2. Какви са формалните изисквания и с кого трябва да се свържа?

Дадено споразумение за имуществена разделност ще бъде валидно единствено ако е съставено писмено, подписано от двамата съпрузи и регистрирано (вж. точка 4).

(Закон относно правните последици от брака, §§ 35 и 37)

3.3. Кога може да бъде сключен договорът и кога влиза в сила?

Споразумение за имуществена разделност може да сключено преди и след сключване на брака. Споразумение, което е било сключено и регистрирано преди брака, влиза в сила в момента на сключване на брака. Споразумение, сключено след брака, влиза в сила от момента на неговото регистриране.

3.4. Може ли съществуващият договор да бъде променен от съпрузите? Ако е това така, при какви условия?

Споразумението за имуществена разделност може да бъде изменено по всяко време с ново споразумение, отговарящо на горепосочените изисквания. (Закон относно правните последици от брака, § 28 б)