6 Какви са последствията при смърт?

В случай на смърт на един от съпрузите, режимът на съпружеска имуществена общност се прекратява, а общото имущество се разделя съгласно принципите, посочени в точка 5.1., и съгласно разпоредбите на брачния договор. Преживелият съпруг получава своя дял, докато другата част от общото имущество спада към наследството на починалия, което се разделя съгласно разпоредбите в закона за наследствата.

Ако има законни наследници на починалия съпруг, преживелият съпруг има право до края на живота си да ползва семейното жилище, използвано заедно с починалия, включително мебелировката и оборудването, като получава равен дял с децата от остатъка от наследството.

(Чл. 7:58 (1) от Гражданския кодекс)

Ако няма наследници или ако наследникът е изключен от наследство, преживелият съпруг наследява семейното жилище, използвано заедно с починалия, включително мебелировката и оборудването. Половината от останалото имущество се наследява от преживелия съпруг, а другата половина се наследява от родителите на завещателя. Ако единият родител е лишен от наследство, другият родител и преживелият съпруг получават равни дялове.

(Чл. 7:60 от Гражданския кодекс)

Ако няма наследници или родители или ако те са изключени от кръга на наследниците, преживелият съпруг получава цялото наследство.

(Чл. 7:61 от Гражданския кодекс)