3 Как могат съпрузите да уреждат своя режим на собственост?

3.1. Кои разпоредби могат да бъдат променени от договор и които не могат да бъдат? Кой режим на брачна собственост може да бъде избран?

Съпрузите ще имат право да посочат в брачен договор, че:

  • имущество, придобито преди и по време на брака, ще представлява лично имущество на всеки съпруг;
  • лично имущество, придобито от даден съпруг преди брака, се превръща в имуществена общност след регистрацията на брака;
  • имущество, придобито по време на брака, ще бъде частично разделена имуществена общност (чл. 3.104(1) от ГК).

В своя брачен договор съпрузите могат да посочат, че един от тези режими на имуществени отношения ще се прилага за цялото имущество или само за определена част от специфична движима собственост (ч. 3.104(2) от ГК).

В своя брачен договор съпрузите могат да определят режима на имуществени отношения едновременно спрямо своето налично и бъдещ имущество (чл. 3.104(3) от ГК).

Даден брачен договор може да съдържа посочване на права и задължения, свързани с управлението на имуществото, взаимна издръжка, участие в подсигуряването на нуждите на семейството и разходи, както и процедурата за подялба на имущество в случай на развод и други дела, свързани с взаимните имуществени отношения на съпрузите (чл. 3.104(4) от ГК).

3.2. Какви са формалните изисквания и с кого трябва да се свържа?

Брачният договор трябва да бъде сключен пред нотариус и регистриран в Регистъра на брачните договори (вж. точка 4.) (чл. 3.103 от ГК).

3.3. Кога може да бъде сключен договорът и кога влиза в сила?

Брачният договор може да бъде съставен преди регистрирането на брака (предбрачен договор) или по всяко време след регистрирането на брака (следбрачен договор). Брачният договор, съставен преди регистрирането на брака, влиза в сила на деня на регистрирането на брака. Следбрачният договор влиза в сила на датата, на която е съставен, освен ако споразумението не посочва друго (чл. 3.102 от ГК).

3.4. Може ли съществуващият договор да бъде променен от съпрузите? Ако е това така, при какви условия?

Брачният договор може да бъде изменен или прекратен чрез взаимно съгласие на съпрузите по всяко време пред нотариус, с разрешение от съда (чл. 3.103(2), чл. 3.106(1) от ГК).