4 Може ли и трябва ли режимът на съпружеска собственост да бъде регистриран?

4.1. Съществуват ли един или повече регистри за брачна собственост във Вашата страна? Къде са те?

В Люксембург, брачните договори са публични чрез вписване на извлечение от договора в гражданските регистри в прокурорската служба и вписването му в досие (членове 1018, 1026, 1126 и последващите от новия граждански процесуален кодекс (НГПК)).

 Съществува специфичен режим за брачни договори, които уреждат разпределянето в случай на преживяване, на цялото или на част от имуществото, състоящо се от имотите на съпрузите, или които позволяват дерогация от законното разпределяне на общността и които са регистрирани в отдела за регистрация на земи и имоти на Люксембург (Administration de l’Enregistrement et des Domaines).

Накрая, ако един от съпрузите е търговец или търговец на дребно, в Търговския и дружествен регистър на Люксембург трябва да бъде вписано извлечение от брачния договор (член 1020, параграф 5 от НГПК).

4.2. Какви документи се регистрират? Каква информация се регистрира?

В регистрите се попълват също и следните данни: молби за разделяне на имущество, нотариални актове, постановления относно режим на имуществени отношения и по-конкретно всички изменения в него (без това да е в ущърб на предстоящото прекратяване на предишната общност, ако е приложимо).

4.3. Как и кой може да получи достъп до информацията в регистъра?

Копия на извлеченията, пазени в гражданските регистри, могат да бъдат издавани на всеки, който подаде молба за тях. Ако към досието е добавена индикация за изтриване, копията от извлеченията, пазени във въпросния регистър могат да бъдат издавани едва след разрешението на държавния прокурор (член 1129 от НГПК). Извлеченията от търговския и дружествения регистър може да бъде разглеждан директно на страницата или да бъде поръчан онлайн (www.rcsl.lu).

4.4. Какви са правните последици от регистрацията (валидност, излагане на възражения)?

Законовите последици от регистрацията варират в зависимост от това дали се отнасят до самите страни или до трети лица. Между страните, измененията ще влязат в сила от датата на нотариалния акт. За трети лица изменението влиза в сила три месеца след като регистрацията е направена в досието, освен при договаряне на съпрузите с трети лица, като са информирали последните за измененията (член 1397, параграф 2 от ГК). Въпреки това изменението не е обвързващо по отношение на кредитори, чиито права са придобити преди изменението (член 1397, параграф 3 от ГК).