6 Какви са последствията при смърт?

В случай на смърт на един от съпрузите, брачният режим за имуществени отношения се прекратява и ако е бил приложим режим на имуществена общност, имуществената общност ще бъде разделена съгласно принципите, описани в точка 5.1. Преживелият съпруг получава своя дял от имуществената общност, докато другата част попада в наследството на починалия, което се разделя съгласно разпоредбите в закона за наследството. Преживелият съпруг получава същата част на имота, каквато и децата, обаче, като делът му обаче не може да бъде по-малко от една четвърт от наследството (чл. 2139 от ГК). Ако няма низходящи и починалият е оставил само съпруг и възходящи роднини, преживелият съпруг получава две трети от наследството. Ако починалите не е оставил нито низходящи, нито възходящи, а само съпруг, последният получава цялото наследство.