3 Jak si mohou manželé upravit své majetkoprávní poměry?

3.1. Která ustanovení mohou být upravena smlouvou a která nikoli? Jakou úpravu majetkových režimů lze zvolit?

Manželé mají možnost zvolit si pro své majetkové poměry režim formou manželské smlouvy. Belgické právo nabízí jako alternativní režim majetkových poměrů oddělené vlastnictví a všeobecné spoluvlastnictví. Manželé mají dále možnost upravit režim svých majetkových poměrů dle vlastního uvážení, nesmí však uzavřít žádné ujednání, které je v rozporu s veřejným pořádkem, dobrými mravy nebo výchozím režimem (čl. 1387 OZ).

Režim odděleného majetku (čl. 1466 – 1469 OZ) uznává pouze dvojí jmění: jmění jednoho z manželů a jmění druhého z manželů. Příjmy každého z manželů zůstávají oddělené, tzn. že každý může volně disponovat vlastními příjmy. To však neznamená, že manželé, kteří se rozhodli pro oddělený majetek, nemohou nic vlastnit společně. Nicméně majetek, jímž disponují společně, není "společný", ale spíše "nerozdělený". To znamená, že zde platí pravidla obecného zákona o spoluvlastnictví (čl. 577–2 OZ). Tento režim rovněž uznává zvláštní statut společného obydlí. Manželé se mohou rozhodnout pro oddělené vlastnictví, mohou ale také přidat doložky, které‚ upraví‘ toto oddělení jistou formou solidarity. Dále se manželé musí výslovně vyjádřit, zda chtějí, aby v případě rozvodu následkem nenapravitelného rozpadu manželského života soudní orgány stanovily spravedlivou úpravu.

V režimu všeobecného spoluvlastnictví (čl. 1453 OZ) existuje prakticky jen jedno společné jmění. Majetek bude vždy patřit oběma manželům společně bez ohledu na způsob, jakým byl získán.

3.2. Jaké jsou formální požadavky a na koho se lze obrátit?

Manželská smlouva je smlouvou závaznou. Manželské smlouvy sepsané před uzavřením sňatku a změny (pozměnění majetkových poměrů nebo přechod k jinému režimu) ve stanovené či zákonné úpravě majetkových poměrů v manželství musí být provedeny formou veřejné listiny (čl. 1392 OZ).

3.3. Kdy může být smlouva uzavřena a od kdy je účinná?

Manželská smlouva sepsaná před uzavřením sňatku vstupuje v platnost uzavřením sňatku (čl. 1391 OZ). Manželé, kteří neuzavřeli manželskou smlouvu, podléhají od data uzavření manželství zákonnému režimu, podle něhož do spoluvlastnictví náleží pouze majetek získaný po uzavření manželství. Na základě vzájemné dohody mohou manželé svoji úpravu majetkových poměrů během manželství pozměnit (upravit či změnit) veřejnou listinou. Viz 2.1 a 3.4.

3.4. Mohou manželé změnit stávající manželskou smlouvu? Pokud ano, za jakých podmínek?

Na základě vzájemné dohody mohou manželé svoji úpravu majetkových poměrů během manželství pozměnit (upravit či změnit). Změna nesmí být v rozporu se závaznými pravidly právních předpisů a nesmí poškozovat zájmy rodiny ani třetích stran. Pokud změnu požaduje jeden z manželů, předchází změně úpravy majetkových poměrů soupis veškerého movitého i nemovitého majetku a dluhů manželů. Pokud změna úpravy majetkových poměrů vede ke zrušení předchozího režimu, vyžaduje se notářsky ověřený soupis (čl. 1394 OZ).