4 Může či musí být majetkoprávní úprava manželů být registrována?

4.1. Existuje ve Vaší zemi jeden či více rejstříků manželských smluv? Kde?

V České republice jsou vedeny dva rejstříky manželských smluv:

  • Seznam listin o manželském majetkovém režimu – veřejná elektronická evidence
  • Evidence listin o manželském majetkovém režimu - neveřejná elektronická evidence

Oba rejstříky provozuje a spravuje Notářská komora České republiky.

4.2. Jaké dokumenty se do rejstříku zapisují? Jaké informace se do rejstříku zapisují?

Seznam listin o manželském majetkovém režimu

Do Seznamu listin se zapisují jak manželské majetkové smlouvy (resp. dohody o změně těchto smluv), tak soudní rozhodnutí o manželském majetkovém režimu. Seznam zahrnuje rejstřík a sbírku listin.

Rejstřík obsahuje následující údaje:

  • jméno, příjmení, datum narození a bydliště (budoucích) manželů,
  • datum uzavření a účinnosti manželské majetkové smlouvy, označení smluveného režimu podle občanského zákoníku a jméno, příjmení a sídlo notáře, který smlouvu o manželském majetkovém režimu sepsal, nebo,
  • datum vydání a právní moci soudního rozhodnutí o manželském majetkovém režimu, jeho spisovou značku, označení soudu, který rozhodnutí vydal, a údaj o tom, zda soud zrušil nebo obnovil společné jmění manželů, nebo zúžil jeho stávající rozsah, anebo změnil manželský majetkový režim,
  • příp. další údaje.

Sbírka listin obsahuje stejnopis manželské smlouvy nebo soudního rozhodnutí.

Zápis manželské smlouvy do Seznamu se provede jen tehdy, pokud je to v manželské smlouvě ujednáno, jinak na žádost obou manželů. Naproti tomu zápis soudních rozhodnutí o manželském majetkovém režimu se provádí povinně bez ohledu na vůli manželů.

Seznam je veřejný; Notářská komora ČR zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje zapisované do rejstříku. Kterýkoli notář vydá každému na jeho žádost ze sbírky listin opis manželské smlouvy nebo soudního rozhodnutí, příp. potvrzení o tom, že taková listina není v Seznamu zapsaná (§ 35j - § 35l zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (dále jen „notářský řád“).

Evidence listin o manželském majetkovém režimu

Také do Evidence listin se zapisují jak manželské majetkové smlouvy (resp. dohody o změně těchto smluv), tak soudní rozhodnutí o manželském majetkovém režimu. Evidence obsahuje následující údaje:

  • jméno, příjmení, datum narození a bydliště (budoucích) manželů,
  • jméno, příjmení a sídlo notáře, u něhož je uložena manželská smlouva (příp. analogické informace k soudnímu rozhodnutí),
  • číslo spisu a datum uzavření smlouvy (příp. analogické informace k soudnímu rozhodnutí),
  • datum registrace.

Přístup k informacím v Evidenci má pouze notář, který manželskou smlouvu (dohodu) sepsal, a Notářská komora ČR. Evidence slouží jako zdroj informací o příslušných majetkových poměrech pouze v případě dědických řízení po smrti jednoho z manželů. Na základě žádosti notáře, který je soudem pověřen vedením dědického řízení jako soudní komisař, Notářská komora ČR poskytne notáři informace o tom, zda v evidenci existuje jedna či více manželských smluv (dohod) uzavřených zůstavitelem a u kterého notáře je uložena, případně jestli je evidováno soudní rozhodnutí ohledně majetkového režimu zůstavitele. Všechna výše uvedená data jsou sdělena notáři (§ 35d zákona č. 358/1992 Sb. notářského řádu).

4.3. (označeno jako 4.4.) Jaké jsou právní důsledky zápisu do rejstříku (platnost, odporovatelnost)?

Seznam listin o manželském majetkovém režimu

Pokud jsou manželská majetková smlouva nebo soudní rozhodnutí o manželském majetkovém režimu zapsány v Seznamu, manželé se jich mohou dovolat vůči třetím osobám, i když tyto s jejich obsahem nebyly seznámeny (§ 35l odst. 1 notářského řádu).

Evidence listin o manželském majetkovém režimu

Údaje v Evidenci nejsou právně závazné. Evidence slouží jen informačním účelům.