2 Existuje zákonný systém vlastnictví manželů a pokud ano, jaká jsou jeho ustanovení?

2.1 Jaké věci spadají do společného vlastnictví?
Jaké věci patří do odděleného majetku manželů?

Při uzavření sňatku jsou manželé povinni si zvolit úpravu majetkových poměrů v manželství. Mohou si zvolit režim společného vlastnictví, režim společných zisků nebo režim odděleného majetku.

Jestliže si manželé při uzavření sňatku nezvolili úpravu majetkových poměrů v manželství, ani neuzavřeli manželskou smlouvu, má se za to, že pro jejich majetkové vztahy platí zákonný režim společného vlastnictví. Podle tohoto režimu se majetek nabytý během manželství považuje za společný majetek manželů.
V režimu společného vlastnictví se za oddělený majetek považuje:

  • osobní předměty (tj. oblečení);
  • majetek vlastněný jedním z manželů před uzavřením manželství;
  • majetek bezplatně nabytý během manželství (např. dar nebo dědictví);
  • jmění získané výměnou za oddělený majetek.

Dělení společného majetku je možné jedině po skončení režimu společného vlastnictví (v důsledku úmrtí jednoho z manželů, rozvodu nebo uzavření manželské smlouvy stanovující jiný režim majetkových poměrů).

V režimu společných zisků ani v režimu odděleného majetku neexistuje žádný společný majetek manželů.

(Estonský zákon o právu rodinném)

2.2. Existují nějaké právní domněnky pro dělení majetku?

V režimu společného vlastnictví se majetek považuje za společný majetek manželů, dokud se neprokáže opak.

2.3. Měli by manželé pořídit soupis majetku? Pokud ano, kdy a jak?

V režimech společného vlastnictví a odděleného majetku není třeba pořizovat soupis majetku, avšak v režimu společných zisků by se takový soupis pořídit měl (viz 5.3.).

2.4. Kdo je pověřen správou majetku? Kdo má právo s majetkem nakládat? Smí majetek spravovat/nakládat s ním jen jeden z manželů, nebo je potřebný souhlas druhého (např. v případech nakládání s domovem manželů)? Jaký dopad má absence souhlasu na platnost právního úkonu a nakolik je vůči třetí straně odporovatelná?

V režimu společného vlastnictví manželé vykonávají práva a povinnosti týkající se jejich společného majetku společně nebo se souhlasem druhého z manželů. U transakcí vztahujících se k movitému majetku nebo k právu, které se týká společného majetku manželů, je souhlas druhého z manželů předpokládaný (u transakcí s nemovitým majetkem souhlas předpokládaný není). Kterýkoli z manželů může se společným majetkem uzavírat transakce za účelem uspokojení každodenních potřeb své rodiny a bez souhlasu druhého z manželů.

Transakce se společným nemovitým majetkem uzavřená bez souhlasu druhého z manželů je neplatná.

V režimu společných zisků představuje majetek patřící jednomu z manželů jeho/její oddělený majetek, s nímž může samostatně (bez souhlasu druhého z manželů) disponovat pouze ten z manželů, který jej vlastní, a to bez ohledu na to, zda k nabytí majetku došlo před uzavřením manželství nebo v jeho průběhu. Nicméně pro uzavření transakcí, které se týkají obydlí používaného ke společnému bydlení nebo užívaného druhým z manželů, který jej nevlastní, se vyžaduje souhlas druhého z manželů. Je-li taková transakce uzavřená bez souhlasu druhého z manželů, jenž tento majetek nevlastní, je neplatná.

Každý z manželů spravuje svůj oddělený majetek samostatně a na své vlastní náklady.

V režimu odděleného majetku se na manžele, co se týče jejich majetkových vztahů, nahlíží, jako kdyby spolu nebyli v manželském svazku, a každý z manželů spravuje svůj majetek samostatně a na vlastní náklady a stejným způsobem s ním disponuje.

2.5. Jsou jakékoli právní úkony učiněné jedním z manželů závazné i pro druhého manžela?

Bez ohledu na volbu úpravy majetkových poměrů v manželství přebírají manželé solidární závazek za transakce uzavřené jedním z manželů za účelem zajištění chodu společné domácnosti, jednání v zájmu dětí či pokrytí jiných běžných potřeb rodiny (jestliže si například jeden z manželů vezme půjčku v zájmu rodiny, je druhý z manželů solidárně zavázaný). Výše transakce nesmí překročit úroveň odpovídající životním podmínkám manželů.

2.6. Kdo je odpovědný za dluhy vzniklé během manželství? Jaký majetek mohou věřitelé použít pro uspokojení svých nároků?

Bez ohledu na volbu úpravy majetkových poměrů v manželství je kterýkoli z manželů odpovědný za závazky, které vznikly druhému z manželů jen potud, pokud jej druhý z manželů může zastupovat nebo zavazovat svým jednáním.

V režimu společného vlastnictví ručí manželé třetím stranám plně svým odděleným i společným majetkem za:

  • závazky, které vznikly jednomu z manželů v důsledku uspokojení potřeb rodiny;
  • plnění solidárních závazků přijatých jedním z manželů;
  • závazky, při kterých se jeden z manželů dohodl se třetími stranami, že bude ručit jak odděleným, tak i společným majetkem (nezbytný je souhlas druhého z manželů).

V případě jiných závazků ručí každý z manželů svým odděleným majetkem a polovinou společného majetku (tj. svým podílem). Pokud se prokáže, že oddělený majetek dlužícího manžela není dostatečný pro splnění závazků, může věřitel požadovat rozdělení společného majetku.