5 Jaké jsou důsledky rozvodu/odloučení?

5.1. Jak se majetek (práva in rem) dělí?

V případě režimu společného vlastnictví se společné vlastnictví dělí mezi manžele na základě předpisů o ukončení společného vlastnictví. V případě zániku spoluvlastnictví se podle zákona o vlastnickém právu majetek dělí na základě dohody mezi společnými vlastníky. Pokud není dosaženo dohody, vydá rozhodnutí soud.

Dělení společného majetku je možné jedině po skončení režimu společného vlastnictví (v důsledku úmrtí jednoho z manželů, rozvodu nebo uzavření manželské smlouvy stanovující jiný režim majetkových poměrů). Majetek, který nebyl rozdělen, se považuje za společný majetek manželů, dokud nebude rozdělený.

V režimu společných zisků a v režimu odděleného majetku společný majetek manželů neexistuje, proto ani nedochází k jeho dělení.

5.2. Kdo je odpovědný za stávající dluhy po rozvodu/rozluce?

Platí stejná pravidla, jaká byla popsána v bodech 2.5. a 2.6.

5.3. Má jeden z manželů nárok na vyrovnávací platbu?

Bez ohledu na použitou úpravu majetkových poměrů v manželství se v případě, že jeden z manželů vynakládá v zájmu rodiny vyšší finanční výdaje než druhý z manželů, předpokládá, že ten z manželů, jenž přispíval více než druhý z manželů, nemá právo požadovat kompenzaci.

Jestliže v případě režimu společného vlastnictví jeden z manželů, jenž je oprávněný spravovat společný majetek, použije společný majetek v zájmu svého odděleného majetku, vyrovná druhému z manželů hodnotu použitého majetku. Má se za to, že takové vyrovnání tvoří část společného majetku. Jestliže jeden z manželů použije svůj oddělený majetek v zájmu společného majetku, může požadovat vyrovnání jeho hodnoty ze společného majetku.

V režimu společných zisků má kterýkoli z manželů právo požadovat při skončení úpravy majetkových poměrů v manželství vyrovnání a finanční kompenzaci. Režim společných zisků končí buď úmrtím jednoho z manželů, rozvodem, nebo uzavřením manželské smlouvy stanovující jiný režim majetkových poměrů, případně soudním rozhodnutím na žádost jednoho z manželů.

Části majetku každého z manželů, o které se jejich majetky během režimu společných zisků navýšily (nabytý majetek), se zařadí do majetkového vyrovnání manželů.

Aby bylo možné určit, v jakém rozsahu je majetek předmětem majetkového vyrovnání, vyhotoví se soupis majetku patřícího každému z manželů, v němž bude uveden veškerý majetek manželů (veškeré jmění) a zároveň majetek obou manželů ke dni uzavření sňatku nebo na počátku úpravy majetkových poměrů (fixní majetek) a dále majetek obou manželů nabytý do konce manželství nebo úpravy majetkových poměrů (nabytý majetek) a jeho hodnota.

Do majetkového vyrovnání manželů se nazařadí:

  • majetek vlastněný jedním z manželů před uzavřením manželství;
  • majetek bezplatně nabytý během manželství (např. dar nebo dědictví);
  • práva vzniklá jednomu z manželů v důsledku zdravotního problému nebo zranění a na základě státního a povinného důchodového pojištění;
  • majetek nabytý výměnou za majetek, který není předmětem majetkového vyrovnání.

V režimu odděleného majetku se na manžele, co se týče jejich majetkových vztahů, nahlíží, jako kdyby spolu nebyli v manželském svazku. Kterýkoli z manželů má tedy pouze oporu v obecných nárocích na náhradu (jako je neoprávněné obohacení, náhrada škody).