3 Jak si mohou manželé upravit své majetkoprávní poměry?

3.1. Která ustanovení mohou být upravena smlouvou a která nikoli? Jakou úpravu majetkových režimů lze zvolit?

Uzavřením manželské smlouvy se mohou manželé nejen rozhodnout pro jednu z alternativních úprav majetkových poměrů v manželství, ale také upravovat jednotlivá ustanovení příslušnéhoh majetkového režimu (§ 1408 odst. 1 BGB). Kromě toho si mohou manželé zvolit rozhodné právo své manželské smlouvy (viz bod 1.2).

Odchylně od výchozího režimu odděleného jmění se společnými zisky si mohou manželé zvolit oddělené jmění (§ 1414 BGB), úplné společné jmění (§ 1415 a násl. BGB) a francouzsko-německou úpravu odděleného jmění se společnými zisky.

Volbou režimu odděleného jmění se zruší zákonná úprava majetkových poměrů. V rámci této smluvní formy majetkových poměrů se nabyté zisky nevyrovnávají.

V rámci režimu úplného společného jmění (který je v praxi vzácný) se majetek manželů stává jejich společným majetkem (§ 1416 BGB). Existují však specifická omezení týkající se jejich vlastního majetku a vyhrazeného majetku. Aktiva, která nelze převádět prostřednictvím právních úkonů, se považují za osobní majetek jednoho z manželů (§ 1417 odst. 2 BGB [německý občanský zákoník]). Do osobního majetku například spadají dluhy, které jsou nepřevoditelné a nejsou předmětem zabavení, dluhy související s platem a výdaje na základní životní potřeby nepodléhající zabavení nebo podíl akcionáře s osobním ručením ve veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti. Vyhrazeným majetkem je například majetek uvedený v manželské smlouvě jako vyhrazený jednomu z manželů, získaný v důsledku smrti druhého z manželů nebo darovaný třetí osobou, pokud zemřelý ve své závěti nebo třetí strana v rámci svého daru uvedli, že takto nabytý majetek by se měl považovat za vyhrazený.

V rámci úpravy společného jmění patří majetek oběma manželům společně (§ 1419 BGB). Pokud manželská smlouva neobsahuje žádné ustanovení v tomto smyslu, manželé spravují společné jmění dohromady.

Manželé si také mohou zvolit francouzsko-německou úpravu majetkových poměrů v manželství typu odděleného jmění se společnými zisky, a to bez ohledu na to, zda je jeden z manželů francouzský státní příslušník či zda má své obvyklé místo pobytu ve Francii. Tato volitelná úprava majetkových poměrů v manželství odpovídá především režimu odděleného jmění, ale stanovuje také některá povinná kompenzační opatření a omezení ve vztahu ke zvláštním pravidlům o volném nakládání s majetkem, zejména se společným obydlím manželů.

Svoboda uzavírat smlouvy je omezena zásadou dobré víry. Manželská smlouva tedy nemusí být pouze v souladu se základními pravidly veřejného pořádku, ale musí také splňovat přísnější požadavky, které vylučují jednostrannou diskriminaci jednoho z manželů v době uzavření smlouvy nebo po celou dobu její platnosti.

3.2. Jaké jsou formální požadavky a na koho se lze obrátit?

V souladu s § 1410 BGB musí manželskou smlouvu vypracovat notář za přítomnosti obou stran.

3.3. Kdy může být smlouva uzavřena a od kdy je účinná?

The marital agreement can be concluded before or during the marriage (see Art. 1:114 BW). In the first case it enters into effect at the time of solemnisation of the marriage, in the second case for the spouses one day after the execution of the instrument.

3.4. Mohou manželé změnit stávající manželskou smlouvu? Pokud ano, za jakých podmínek?

Manželé mohou kdykoli stávající ujednání změnit v souladu s platnými formálními požadavky.