7 Obsahuje Váš zákoník zvláštní úpravu majetkoprávních poměrů manželů rozličných národností?

Kromě tradičních úprav majetkových poměrů v manželství si mohou všichni manželé také zvolit francouzsko-německou úpravu odděleného jmění se společnými zisky, a to bez ohledu na to, zda je některý z manželů francouzským nebo německým státním příslušníkem (viz bod 3.1). Německé právo nestanovuje speciální úpravu majetkových poměrů pro manžele různých národností.