5 Jaké jsou důsledky rozvodu/odloučení?

5.1. Jak se majetek (práva in rem) dělí?

Princip oddělení majetku se aplikuje až do rozluky nebo rozvodu. Při rozluce nebo rozvodu podléhá dělení a převod majetku, který je ve výhradním nebo společném jmění stran, hlavnímu požadavku, že manželům a závislým dětem musí být poskytnuto řádné zajištění (§ 3 odst. 2 písm. a) zákona o právní odluce a reformě rodinného práva z roku 1989 a a § 5 zákona o rodinném právu (rozvodu) z roku 1996) a také zákonnému požadavku, že všechna rozhodnutí soudu musí být učiněna v zájmu spravedlnosti § 16 odst. 5 zákona o rodinném právu z roku 1995 a § 20 odst. 5 zákona o rodinném právu (rozvodu) z roku 1996) a podléhá soudu s přihlédnutím k 12 zákonným faktorům stanoveným v § 16 odst. 2 písm. a)-l) zákona o rodinném právu z roku 1995 a § 20 odst. 2 písm. a)-l) zákona o rodinném právu (rozvodu) z roku 1996.Podíl manželů na majetku je tudíž určován subjektivně a individuálně předsedajícím soudem, s přihlédnutím obecně k okolnostem manželství mimo jiné včetně zkoumání dopadu rolí rozdělených v manželství, obětí anebo příspěvků jednoho či obou manželů a jejich aktuální a budoucí možnosti výdělku. V případě nižších příjmů se soud  nejvíce zabývá zajištěním základních potřeb závislého manžela a dětí, což zahrnuje zabezpečení domova těchto stran. Soudy se však neomezují na pouhé uspokojování těchto potřeb závislého manžela, a proto u případů s velkými příjmy se u soudů objevuje trend poskytovat jednu třetinu tohoto majetku nevydělávajícímu či méně majetnému manželovi. Pokud jde o zavinění, není-li zavinění jednoho z manželů považováno za „velké a zřejmé“, nebude mít vliv na vypořádání majetku.

5.2. Kdo je odpovědný za stávající dluhy po rozvodu/rozluce?

Odpovědnost za dluhy, které vznikly jednomu z manželů, zůstává tomuto manželovi i po rozvodu/ rozluce, pokud soud nestanoví jinak. Tento soudem nařízený přesun odpovědnosti může být součástí smírného řešení nařízeného soudem v zájmu spravedlnosti.

5.3. Má jeden z manželů nárok na vyrovnávací platbu?

Soud může jednomu z manželů nařídit, aby druhému manželovi zaplatil finanční částku, je-li to v zájmu spravedlnosti (§ 16 odst. 5 zákona o rodinném právu z roku 1995 a § 20 odst. 5 zákona o rodinném právu (rozvodu) z roku 1996) a ve světle 12 zákonných faktorů, ke kterým soud musí přihlížet (§ 16 odst. 2 písm. a)-l) zákona o rodinném právu z roku 1995 a § 20 odst. 2 písm. a)-l) zákona o rodinném právu (rozvodu) z roku 1996).