5 Jaké jsou důsledky rozvodu/odloučení?

Rozluka a rozvod vedou ke zrušení majetkového režimu v manželství (čl. 191 OZ).

5.1. Jak se majetek (práva in rem) dělí?

V případě rozluky v (zákonném) režimu společného jmění se budou majetek a závazky dělit stejným dílem, po dokončení vyrovnání všech náhrad nebo úhrad (čl. 191 a násl. OZ, viz také 5.3.). Zbývající společné jmění se bude řídit běžnými ustanoveními o společném majetku. Pokud manželé nemohou najít dohodu o rozdělení společného jmění, rozhodne soud. Není-li prokázán opak, movitosti budou považovány za společné jmění (čl. 195 OZ). Co se týče potřeb dětí a jejich péče, soudce může rozhodnout o vzniku práva na užívání části majetku patřícího druhému manželovi ve prospěch jednoho z manželů (čl. 194 OZ).

V případě zrušení smluvního režimu společného jmění (viz 3.1.) se použijí výše uvedené předpisy o zákonném režimu společného jmění, přičemž do úvahy je třeba vzít všechna eventuální omezení dohodnutá mezi manžely.

V případě zániku režimu oddělení majetku (viz 3.1.) se na majetek budou vztahovat běžná ustanovení.

Manželský fond (viz 3.1.) bude ukončen po anulování nebo zániku manželství. Pokud zde jsou malé děti, fond bude pokračovat v činnosti do doby zletilosti posledního dítěte a soudce může rozhodnout o poskytnutí majetku z fondu těmto malým dětem, buď do užívání, nebo do vlastnictví (čl. 171 OZ).

5.2. Kdo je odpovědný za stávající dluhy po rozvodu/rozluce?

Odpovědnost za dluhy vzniklé v režimu společného jmění se nemění se zánikem režimu.

5.3. Má jeden z manželů nárok na vyrovnávací platbu?

5.3.1. V případě majetkového společenství založeného na přebytku:
- Musí být nárok uspokojen formou platby či v naturáliích?
- Jak se určí výše nároku?
- Jaká je výše vyrovnávací platby?
- Kdy je nárok předepsán?

Italské právo neumožňuje režim společných přírůstků.

5.3.2. V jiných případech (než u majetkového společenství)?

V režimu společného jmění každý z manželů musí do společného jmění vložit sumu, kterou čerpal ze společného jmění a která nebyla použita k uspokojování společných závazků. Každý z manželů může požadovat náhradu částek, které byly odečteny z jeho soukromého majetku a použity na společné jmění (čl. 192 OZ).