1 Které právo je rozhodující?

1.1. Které právo se použije v otázce majetku páru? Podle jakých kritérií/pravidel se určuje rozhodné právo? Jaké mezinárodní úmluvy musí být respektovány s ohledem na určité země?

Osobní a majetkové vztahy manželů upravuje právo státu, jehož jsou oba manželé občany. Pokud jsou občany různých zemí, použije se právo země trvalého bydliště. Pokud nejsou občany téže země a nemají trvalé bydliště ve stejné zemi, použije se právo země, v níž měli poslední společné bydliště. Pokud nelze rozhodné právo podle těchto pravidel určit, použije se právo země, k níž mají manželé nejbližší vztah (čl. 38 odst. 1 zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním).

Stejně tak se majetkové vztahy mezi partnery žijícími v nesezdaném soužití řídí právem země jejich společného občanství. Pokud jsou občany různých zemí, použije se právo země jejich společného bydliště.

Pokud manželský pár uzavřel smlouvu o svém majetku, bude rozhodným právem právo, které se na jejich majetkové vztahy vztahovalo v době uzavření smlouvy.

Dvoustranné úmluvy o mezinárodní právní pomoci, které obsahují kolizní normy pro majetkové vztahy manželů, byly uzavřeny s Českou republikou, Francií, Maďarskem, Mongolskem, Polskem, Rumunskem(viz http://www.mp.gov.si/).

1.2. Mají manželé možnost zvolit si rozhodné právo? Pokud ano, jakými pravidly se řídí toto rozhodnutí (např. práva, z nichž lze volit, formální požadavky, zpětná platnost)?

Pokud právo původně rozhodné pro majetkové vztahy manželů umožňuje volbu práva, podle něhož se budou uplatňovat jejich majetkové vztahy, mohou si manželé toto právo zvolit (čl. 39 zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním). Zvolené právo však nelze použít, pokud by byl účinek jeho použití v rozporu s veřejným pořádkem Republiky Slovinsko (čl. 6 zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním). Slovinské právo samo nestanoví volbu rozhodného práva.