3 Jak si mohou manželé upravit své majetkoprávní poměry?

3.1. Která ustanovení mohou být upravena smlouvou a která nikoli? Jakou úpravu majetkových režimů lze zvolit?

Nový slovinský Zákon o rodině upravuje institut smluvní úpravy majetkových a právních vztahů. Smlouva o úpravě majetkových a právních vztahů je smlouvou, v níž manželé společně upraví obsah jejich režimu společného jmění, který se liší od režimu zákonného. V takovém případě se manželé mohou jednohlasně dohodnout na všech ostatních majetkových vztazích po dobu trvání manželství i pro případ rozvodu. Před uzavřením smlouvy o úpravě majetkových a právních vztahů jsou manželé povinni navzájem se informovat o svém majetkovém stavu; v opačném případě je smlouva o úpravě majetkových a právních vztahů sporná. Součástí smlouvy o úpravě majetkových a právních vztahů rovněž může být smlouva o vzájemné podpoře a smlouva o podpoře manžela/manželky v případě rozvodu.

3.2. Jaké jsou formální požadavky a na koho se lze obrátit?

Přípustná smlouva mezi manželi a veškeré její změny musí mít formu notářského zápisu.

Smlouva o úpravě majetkových a právních vztahů musí být mezi manželi uzavřena formou notářské listiny s přímou vykonatelností. Před podpisem smlouvy je povinností notáře poskytnout vysvětlení, načež je smlouva zapsána do rejstříku smluv o úpravě majetkových a právních vztahů. Je-li smlouva o úpravě majetkových a právních vztahů neplatná, platí pro manžele zákonný režim společného jmění. Není-li smlouva o úpravě majetkových a právních vztahů zapsána do rejstříku smluv o úpravě majetkových a právních vztahů, s ohledem na třetí osoby se má za to, že pro manžele platí zákonný režim společného jmění.

3.3. Kdy může být smlouva uzavřena a od kdy je účinná?

Smlouvy, kterými se stanoví, že osobní majetek bude součástí společného jmění, lze uzavřít pouze v průběhu manželství.

Není-li ujednáno jinak, platí smluvní svoboda: smluvený režim společného jmění pro manžele platí ode dne, kdy dojde k uzavření smlouvy o úpravě majetkových a právních vztahů. Smlouva o úpravě majetkových a právních vztahů uzavřená mezi snoubenci nabývá účinnosti dnem uzavření manželství nebo dnem po uzavření manželství určeným snoubenci ve smlouvě o úpravě majetkových a právních vztahů.

3.4. Mohou manželé změnit stávající manželskou smlouvu? Pokud ano, za jakých podmínek?

Platí smluvní svoboda: Manželé mohou již uzavřenou smlouvu o úpravě majetkových a právních vztahů upravovat formou notářské listiny s přímou vykonatelností, přičemž tato úprava je zapsána do rejstříku smluv o úpravě majetkových a právních vztahů.