5 Hvilke konsekvenser har skilsmisse/separation?

5.1. Hvordan deles aktiver (tinglige rettigheder)?

Skilsmisse er årsag til opløsning af et formuefællesskab. Hvis ægtefællerne er gift iht. lovgivningen, generhverver hver ægtefælle sit særeje (art. 1467 CC), og fællesejet deles med en halvdel til hver (art. 1475 CC). Inden en sådan deling finder sted, udarbejdes et regnskab over godtgørelser (art. 1468 CC), som formuefællesskabet skylder hver af ægtefællerne (art. 1433 CC), eller som en af ægtefællerne skylder formuefællesskabet (art. 1437 CC). I tilfælde, hvor ægtefællen er skyldneren, reduceres hans eller hendes andel i delingen af formuefællesskabet. I tilfælde, hvor ægtefællen er kreditor, kan han eller hun trække på den fælles ejendom.

5.2. Hvem hæfter for eksisterende gæld efter skilsmissen/separationen?

I tilfælde af skilsmisse hæfter hver af ægtefællerne fortsat for sin særskilte gæld fra ægteskabet. En ægtefælle, der har stiftet fælles gæld, hæfter fuldt ud for denne gæld (art. 1482. CC). Den anden ægtefælle hæfter for halvdelen af gælden, men kan ikke sagsøges for et beløb, der overstiger værdien af hans eller hendes del af fællesejet (art. 1483 CC).

5.3. Har en ægtefælle krav på en udligningsbetaling?

I tilfælde af deling af formuefællesskab tages alle godtgørelser mellem ægtefællerne og formuefællesskabet i betragtning (jf. 5.1 ovenfor)

5.3.1. I tilfælde af et tilvækstfællesskab som formueretligt forhold:
- Skal kravet opfyldes ved en betaling eller i naturalier?
- Hvordan skal kravet opgøres?
- Hvad er størrelsen på udligningsbetalingen?
- Hvornår pålægges kravet?

I en ordning med overskudsfælleseje er der intet formuefællesskab eller fælleseje. Ved opløsning af ordningen har den ægtefælle, der har akkumuleret mindst velstand, en simpel personlig fordring mod den anden. Han eller hun kan ikke udøve retten til godtgørelse i form af et tilsvarende aktiv, medmindre andet er aftalt mellem begge ægtefæller eller bestemt ved en domsafgørelse (art. 1576 CC). Kravet om ret til andel svarer til halvdelen af differencen mellem hver af ægtefællernes formuer (art. 1575 CC), hvor deres oprindelige aktiver og endelige aktiver er medregnet (art. 1570-1574 CC). De samme regler gælder, hvis parret har valgt den frivillige fransk-tyske formuefællesskabsordning. Anmodninger om ret til andel er tidsbegrænset til tre år efter opløsningen af ordningen (art. 1578, § 4, CC).

Der er ikke mere formuefællesskab eller fælleseje ved ordningen om deling af ejendom. Dog kan en detaljeret konto føres mellem ægtefællerne, især hvis midler, der ejes af den ene ægtefælle, har bidraget til at forøge den anden ægtefælles formue.