5 Hvilke konsekvenser har skilsmisse/separation?

5.1. Hvordan deles aktiver (tinglige rettigheder)?

Princippet om særeje finder anvendelse indtil separation eller skilsmisse. Ved separation eller skilsmisse foretages deling og fordeling af parternes separate eller fælles ejendom i henhold til det overordnede krav, at begge ægtefæller samt eventuelle forsørgelsesberettigede børn nyder passende sikring (afsnit 3(2)(a) i lov om reform af separation og familie af 1989 ogafsnit 20(5) i familieloven (skilsmisse) af 1996) såvel som lovkravet om, at en kendelse om ægtefællebidrag e.l. skal afgives for at skabe retfærdighed afsnit 16(5) i familieloven af 1995 og afsnit 20(5) i familieloven (skilsmisse) 1996) og i henhold til domstolen i lyset af de 12 legale faktorer angivet i afsnit 16(2)(a)-(l) i familieloven af 1995 og afsnit 20(2)(a)-(l) i familieloven (skilsmisse) af 1996. En ægtefælles andel af ejendommen fastsættes således på subjektivt grundlag af den ledende dommer i den enkelte sag, normalt med udgangspunkt i omstændighederne for ægteskabet, herunder bl.a. undersøgelse af indvirkningen af ægtefællernes respektive roller i løbet af ægteskabet, den enkelte ægtefælles opofrelse og/eller bidrag samt deres nuværende og fremtidige erhvervsevne. I sager vedrørende familier med lav indkomst lægger retten normalt større vægt på at dække den forsørgede ægtefælles og børnenes behov, hvilket ligeledes omfatter sikring af, at disse får et hjem. Retten begrænser sig dog ikke til blot at dække den forsørgede ægtefælles behov, hvorfor man konstaterer en tendens til i sager vedrørende familier med større formue, at retten tildeler en tredjedel af aktiverne til den ægtefælle, der ingen indtjening har, eller som har den mindste formue. Forsømmelser: Medmindre en af ægtefællernes forsømmelse betragtes som "grov og åbenbar", har den ingen indflydelse på bodelingen.

5.2. Hvem hæfter for eksisterende gæld efter skilsmissen/separationen?

Gæld, der er indgået af en af ægtefællerne, forbliver dennes ansvar efter skilsmisse/separation, medmindre retten afgiver anden kendelse. En sådan overgang af ansvar ved retskendelse kan være en del af rettens forligsordning med henblik på at skabe retfærdighed.

5.3. Har en ægtefælle krav på en udligningsbetaling?

Retten kan afgive kendelse om, at en ægtefælle skal betale den anden et engangsbeløb, såfremt dette skaber retfærdighed (afsnit 16(5) i familieloven af 1995 og og afsnit 20(5) i familieloven (skilsmisse) af 1996) samt i lyset af de 12 legale faktorer, retten skal tage højde for (afsnit 16(2)(a)-(l) i familieloven af 1995 og afsnit 20(2)(a)-(l) i familieloven (skilsmisse) af 1996).