5 Hvilke konsekvenser har skilsmisse/separation?

Separation og skilsmisse medfører opløsning af ordningen om ægtefællernes formueforhold (art. 191 CC).

5.1. Hvordan deles aktiver (tinglige rettigheder)?

I tilfælde af opløsning af ordning af (legalt) formuefællesskab deles aktiver og passiver ligeligt efter betaling af eventuelle udestående afdrag og tilbagebetalinger (art. 191 og efterfølgende CC, jf. ligeledes 5.3.). Det resterende fælleseje reguleres af de almindelige bestemmelser om fælleseje. Hvis ægtefællerne ikke opnår enighed om delingen af fællesejet, bestemmes denne af dommeren. Medmindre det modsatte er bevist, betragtes løsøre som omfattet af formuefællesskabet (art. 195 CC). Hvad angår børnenes behov samt forældremyndigheden, kan dommeren give en af ægtefællerne brugsret til en del af den anden ægtefælles ejendom (art. 194 CC).

Ved opløsning af en ægtepagt om formuefællesskab (jf. 3.1) anvendes ovenstående bestemmelser om den legale ordning om formuefællesskab, idet der tages højde for de eventuelle undtagelser, ægtefællerne har angivet.

Ved opløsning af en ordning om særeje (jf. 3.1.) underlægges ejendommen de almindelige bestemmelser på dette område.

En formuefond (jf. 3.1.) ophører ved ægteskabets annullering eller opløsning. Såfremt der er mindreårige børn, vil fonden fortsætte, indtil det yngste barn når den legale myndighedsalder, og dommeren kan give de mindreårige en andel af aktiverne i fonden, til brug eller eje (art. 171 CC).

5.2. Hvem hæfter for eksisterende gæld efter skilsmissen/separationen?

Ansvaret for gæld affødt af ordningen om formuefællesskab ændres ikke efter fællesskabets opløsning.

5.3. Har en ægtefælle krav på en udligningsbetaling?

5.3.1. I tilfælde af et tilvækstfællesskab som formueretligt forhold:
- Skal kravet opfyldes ved en betaling eller i naturalier?
- Hvordan skal kravet opgøres?
- Hvad er størrelsen på udligningsbetalingen?
- Hvornår pålægges kravet?

Italiensk lov omfatter ingen ordning om fælles indtjening.

5.3.2. I andre tilfælde (ikke tilvækstfællesskab)?

Ved formuefællesskab skal hver ægtefælle restituere de beløb, vedkommende har udtaget fra fællesejet, og som ikke blev anvendt til opfyldelse af de fælles forpligtelser. Hver ægtefælle kan anmode om restituering af beløb, der blev udtaget fra vedkommendes personlige ejendom med henblik på anvendelse i fællesejet (art. 192 CC).