2 Findes der et lovbestemt formueretligt forhold mellem ægtefæller, og hvori består dette i så fald?

2.1. Beskriv venligst de generelle principper: Hvilke effekter er en del af formuefællesskabet? Hvilke effekter er en del af ægtefællernes private ejendom?

Under den legale ordning om ægtefællernes formueforhold beholder hver ægtefælle den ejendom, der tilhørte vedkommende forud for ægteskabets indgåelse, samt den ejendom, vedkommende erhverver i løbet af ægteskabet.

Alle erhvervelser, der er foretaget i løbet af ægteskabet af ægtefællerne samlet eller af den ene ægtefælle med anvendelse af begge ægtefællers midler eller ved hjælp af den ene ægtefælles handlinger, indgår i ægtefællernes fælleseje. I tilfælde af tvivl antages det, at sådan ejendom tilhører begge ægtefæller ligeligt (art. 89 CC).

Hver ægtefælles separate ejendom omfatter:

  • ejendom, der tilhørte vedkommende før ægteskabets indgåelse eller ejendom, som ægtefællerne ved kontrakt har defineret som separat ejendom
  • aktiver beregnet til den ene ægtefælles personlige brug eller erhvervet til vedkommendes selvstændige arbejde
  • ejendom erhvervet i løbet af ægteskabet uden betaling af den ene ægtefælle
  • indkomst fra en ægtefælles separate ejendom, der ikke er tilskrevet familiens eller den fælles husstands behov
  • ejendom, der erstatter ejendom angivet i ovenstående afsnit (1-4) (art. 91 CC).

2.2. Findes der lovmæssige principper for tilskrivning af ejendomsret?

Bevisbyrden om, hvorvidt der er tale om separat ejendom, påfalder den ægtefælle, der hævder dette. Fast ejendom ejet separat af den ene ægtefælle skal registreres hos matrikelregisteret.

I tilfælde af tvivl antages det, at den fælles ejendom tilhører begge ægtefæller i lige andele.

2.3. Bør ægtefællerne udarbejde en fortegnelse over aktiver? Hvis ja, hvornår og hvordan?

Der er ingen regler, der kræver udarbejdelse af en opgørelse over aktiver.

2.4. Hvem har ansvaret for at forvalte aktiverne? Hvem har ret til at disponere over aktiverne? Må den ene ægtefælle sælge/forvalte aktiverne alene, eller er det nødvendigt med et samtykke fra den anden ægtefælle (f.eks. i tilfælde af salg af ægtefællernes bolig)? Hvilken virkning har et manglende samtykke på gyldigheden af en juridisk transaktion og på muligheden for at gøre indsigelse over for tredjepart?

Ægtefællerne kan frit forvalte og anvende deres separate ejendom i løbet af ægteskabet (art. 90 par. 1 CC).

Ægtefællerne forvalter og bruger fællesejet sammen, men kan ligeledes indgå aftale om, at det kan forvaltes af en af dem alene. En ægtefælle kan ikke afhænde denne ejendom uden den andens samtykke (art. 90 par. 2 CC).

I tredjeparts interesse antages det, at afhændelse af løsøre sker med et sådant samtykke med undtagelse af tilfælde, hvor tredjeparten vidste eller burde have vidst, at samtykke ikke var indhentet, eller hvor det var indlysende, at den ejendom, som den ene ægtefælle disponerede over, tilhørte den anden ægtefælle.

2.5. Er eventuelle juridiske transaktioner foretaget af den ene ægtefælle også bindende for den anden?

Hvad angår forpligtelser indgået af den ene ægtefælle til dækning af familiens eller den fælles husstands behov, hæfter den anden ægtefælle kun med sin separate ejendom, såfremt vederlaget for disse forpligtelser tjente til dækning af familiens eller den fælles husstands behov (art. 96 par. 2 CC).

2.6. Hvem hæfter for gæld, der er opstået i løbet af ægteskabet? Hvilke aktiver kan bruges af kreditorerne til at dække deres krav?

Den ene ægtefælles ejendom kan ikke anvendes til opfyldelse af den anden ægtefælles forpligtelser. Såfremt der indledes en inddrivelsesprocedure over den anden ægtefælles separate ejendom pga. vedkommendes gæld, kan sidstnævnte anmode om, at vedkommendes ejendom udtages fra proceduren (art. 100 CC). Såfremt der anvendes fælleseje til betaling af en ægtefællernes gæld, kan den anden ægtefælle anmode om bodeling eller om, at vedkommendes ejendom udtages fra inddrivelsesproceduren.

Ægtefællerne hæfter med fællesejet og, såfremt dette ikke er tilstrækkeligt, med deres separate ejendom for de forpligtelser, de har indgået sammen med henblik på familiens eller den fælles husstands behov (art. 96 par. 1 CC). Hvad angår forpligtelser til dækning af familiens eller den fælles husstands behov, indgået af en af ægtefællerne, hæfter denne ægtefælle med sin separate ejendom, såfremt det ægteskabelige fælleseje ikke er tilstrækkeligt. For sådanne forpligtelser hæfter den anden ægtefælle kun med sin separate ejendom, såfremt vederlaget for disse forpligtelser har tjent til dækning af familiens og den fælles husstands behov (art. 96 par. 2 CC).