5 Hvilke konsekvenser har skilsmisse/separation?

5.1. Hvordan deles aktiver (tinglige rettigheder)?

Hvis det lovbestemte formuefællesskab ophører, reguleres fællesejet og delingen deraf af henholdsvis loven om fælles arv af aktiver og loven om fordelingen af ejendomme (art. 46 i familie- og forældreansvarsloven).

Formuefællesskabet kan deles i tilfælde af, at formuefællesskabet ophører i løbet af ægteskabet, eksempelvis som følge af en domsafgørelse eller et forlig, eller hvis formuefællesskab ophører i forbindelse med opløsning af ægteskabet (ved skilsmisse eller separation). Skilsmisse- eller separationsforhandlinger er ikke relateret til deling af formuefællesskab. Som regel foretages deling af formuefællesskab ved separate forhandlinger. Skilsmisse og separation finder sted som følge af en domsafgørelse. Formuefællesskaber kan deles ved en domsafgørelse eller ved et forlig, der i tilfælde af, at formuefællesskabet inkluderer fast ejendom, skal foreligge som beviskraftig dokument ved notar (det samme gælder for andre særlige rettigheder).

Ægtefællernes anparter i formuefællesskabet er ligeligt fordelt, medmindre andet fremgår af ægtepagten. Retten kan anmodes om at træffe afgørelse om ulige anparter (art. 501 i familie- og forældreansvarsloven).

Hver af ægtefællerne skal tilbagebetale udgifter og omkostninger udbetalt af formuefællesskabet til hans eller hendes særeje med undtagelse af udgifter og omkostninger til aktiver, der har genereret indkomst. En ægtefælle kan kræve, at udgifter og omkostninger udbetalt af hans eller hendes særeje til formuefællesskabet tilbagebetales. Ingen af ægtefællerne kan kræve tilbagebetaling af udgifter og omkostninger udbetalt af hans eller hendes særeje, medmindre disse har øget værdien af formuefællesskabet på tidspunktet for formuefællesskabets ophør. Tilbagebetaling sker i forbindelse med deling af formuefællesskabet. Imidlertid kan retten bestemme, at udgifter skal tilbagebetales tidligere, hvis det er nødvendigt for familiens underhold (art. 45, § 1 og 2, i familie- og forældreansvarsloven).

5.2. Hvem hæfter for eksisterende gæld efter skilsmissen/separationen?

Ægtefæller hæfter fortsat for eksisterende gæld efter skilsmisse/separation. Deling af formuefællesskab inkluderer ikke gæld. En hvilken som helst aftale mellem ægtefællerne vedrørende afvikling af gæld vil være virkningsløs over for kreditorer, medmindre en kreditor giver sit samtykke til, at den ene af ægtefællerne påtager sig gælden.

5.3. Har en ægtefælle krav på en udligningsbetaling?

I tilfælde af, at en opdeling af formueforholdet udmunder i udligning af påløbne indtægter, vil en eventuel stigning i værdien af hver af ægtefællernes ejendele, som har fundet sted, mens ordningen har været gældende, blive udlignet ved udbetaling eller tilsvarende aktiver (art. 514, §
 1, i familie- og forældreansvarsloven). Krav om en sådan udligning skal bestemmes efter 10 år (art. 118 i retsplejeloven).