5 Hvilke konsekvenser har skilsmisse/separation?

5.1. Hvordan deles aktiver (tinglige rettigheder)?

I mangel af anden aftale er ægteskabets opløsning ensbetydende med ophør af det ægteskabelige formueforholds ophør, hvilket medfører deling af fællesejet (§ 148 ods.1 OZ). Delingen sker vha. aftale ægtefællerne imellem eller foretages af domstolen efter ansøgning fra ægtefællen. I begge tilfælde antages det, at ægtefællernes respektive andele er lige. Hver af ægtefællerne er berettiget til at kræve refundering af de omkostninger, vedkommende har betalt til fællesformuen med egne midler, og skal betale kompensation for, hvad vedkommende har taget fra fællesformuen til fordel for sin personlige ejendom. I forbindelse med afviklingen skal der tages særligt hensyn til eventuelle mindreårige børns behov samt til kvaliteten af den omsorg, hver ægtefælle har vist familien, hvorledes hver ægtefælle har bidraget til erhvervelsen og vedligeholdelsen af fællesejet. Ved vurdering af omfanget af hver ægtefælles indsats skal der ligeledes tages højde for omsorg for de fælles børn og forvaltningen af den fælles husstand (§ 150 OZ).

Såfremt ægtefællerne senest tre år efter opløsningen af formuefællesskabet ikke er nået til enighed om delingen, og ingen af ægtefællerne har ansøgt domstolen om at træffe afgørelse om delingen af fællesejet, antages det, at løsøre fra fællesejet tilhører udelukkende den ægtefælle, der bruger det til egne behov, til familiens behov eller husstanden. Resterende løsøre samt fast ejendom ejes i fællesskab, og ægtefællernes respektive andele er lige. Det samme gælder ægtefællernes øvrige fælles ejendomsrettigheder, såsom rettigheder over fælles deponeringer og tilgodehavender (§ 149 ods. 4 OZ).

5.2. Hvem hæfter for eksisterende gæld efter skilsmissen/separationen?

Ved udløbet af den treårige frist for bodeling antages det juridisk, at de tidligere ægtefæller er forpligtet på lige fod, hvad angår gæld. Såfremt ægtefællerne træffer aftale uden for retten eller under retssagen, indgås der også forlig om gæld opstået i løbet af ægteskabet i forbindelse med den fælles forvaltning. Dette forlig er kun gældende mellem ægtefællerne, ikke over for tredjeparter. Tredjeparter er derfor berettiget til at kræve betaling af gæld fra begge de tidligere ægtefæller.

5.3. Har en ægtefælle krav på en udligningsbetaling?

Hver af ægtefællerne er berettiget til at kræve refundering af de omkostninger, vedkommende har betalt til fællesformuen med egne midler. Kravet skal opfyldes ved anvendelse af den anden ægtefælles andel i fællesejet.

Ved afviklingen af fællesejet skal aktiverne deles mellem ægtefællerne i forhold til omfanget af deres respektive andel. Såfremt værdien af den ejendom, der tildeles den ene ægtefælle, er større end vedkommendes andel i fællesejet, skal denne ægtefælle betale pengekompensation til den anden ægtefælle.