5 Hvilke konsekvenser har skilsmisse/separation?

Skilsmisse eller separation bringer ordningen om akkvisitionsfællesskab til ophør. Resultatet er opløsningen og ophævelsen af fællesejet ( art. 1392 CC ). Skilsmisse bringer også ægteskabet til ophør.

5.1. Hvordan deles aktiver (tinglige rettigheder)?

Ejendommen deles som følger: Først udarbejdes en opgørelse (art. 1396 CC) både over aktiverne (art. 1397 CC) og forpligtelserne ( art. 1398 CC). Når dette er gjort, betales først den fælles gæld, kontant eller med fællesejet (art. 1399-1400 CC). Kreditorer bevarer deres rettigheder, til fuld betaling sker (art. 1401 CC). Efter kreditorerne er blevet betalt, betales den kompensation og de godtgørelser, som hver af ægtefællerne har til gode ( art. 1403 CC), og et eventuelt restbeløb deles ligeligt mellem manden og hustruen eller deres arvinger (art. 1404 CC).

Undtaget fra delingen er personlige aktiver, der ikke deles, fordi de tilhører deres ejer. De er angivet i artikel 1346 CC.

På trods af at familiens hjem er undtaget fra delingen af aktiverne, hvis det tilhører den ene af ægtefællerne, kan det blive tilkendt den anden ægtefælle af domstolen, hvis denne er afhængig af fortsat at kunne bruge det ud fra et livsvigtigt behov, eller når et fælles barn har et betydeligt behov for fortsat at kunne bruge det (art. 96 CC).

5.2. Hvem hæfter for eksisterende gæld efter skilsmissen/separationen?

Når opgørelsen er udarbejdet, betales den fælles gæld kontant eller med fællesejet (art. 1399-1400 CC). Kreditorer bevarer deres rettigheder, til fuld betaling sker ( art. 1401 CC).

5.3. Har en ægtefælle krav på en udligningsbetaling?

Hvis separation eller skilsmisse bevirker en ugunstig økonomisk ulighed for en af ægtefællerne, er den dårligst stillede af ægtefællerne berettiget til godtgørelse, hvilket kan bestå af midlertidige eller tidsubegrænsede underholdsbidrag eller af et engangsbeløb. Godtgørelsen kan aftales mellem ægtefællerne i en regulerende aftale, som godkendes af dommeren, eller den kan, hvor der ikke indgås en sådan aftale, fastsættes af dommeren under hensyntagen til visse omstændigheder (art. 97 CC). Herudover er ægtefæller, som har handlet i god tro, berettiget til godtgørelse i tilfælde, hvor ægteskabet omstødes ( art. 98 CC). Underholdsbidrag kan ændres, hvis omstændighederne ændrer sig betydeligt (art. 100 CC). Det er også muligt at miste retten til at modtage underhold under visse omstændigheder (art. 101 CC).

5.3.1. I tilfælde af et tilvækstfællesskab som formueretligt forhold:
- Skal kravet opfyldes ved en betaling eller i naturalier?
- Hvordan skal kravet opgøres?
- Hvad er størrelsen på udligningsbetalingen?
- Hvornår pålægges kravet?

I tilfælde af akkvisitionsfællesskab reguleres fastsættelsen af godtgørelseskrav såvel som beregning, betaling og varighed deraf af bestemmelserne, som er beskrevet i § 5.3.

5.3.2. I andre tilfælde (ikke tilvækstfællesskab)?

De samme regler (i § 5.3) gælder for de andre ægteskabelige formueordninger.