5 Ποιες είναι οι συνέπειες ενός διαζυγίου/χωρισμού;

5.1. Με ποιον τρόπο διαχωρίζεται η περιουσία (εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα);

Εάν δεν υπάρχει κάποιο συμφωνητικό για το αντίθετο, η αρχή του διαχωρισμού των περιουσιακών στοιχείων διατηρείται ως το διαζύγιο (στο προσύμφωνο, που τίθεται σε ισχύ μετά το διαζύγιο, βλ. ανωτέρω 3.1). Οι σύζυγοι δύνανται να διαχωρίσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία καθημερινής χρήσης και τις αποταμιεύσεις τους με ένα συμφωνητικό ή καταθέτοντας ένα αίτημα – σε διάστημα ενός έτους από την τελεσίδικη απόφαση διαζυγίου – προς απόφαση εκ μέρους του δικαστηρίου (§§ 85, 95 EheG).
Τα περιουσιάκα στοιχεία καθημερινής χρήσης των συζύγων και οι αποταμιεύσεις των συζύγων υπόκεινται σε διαχωρισμό (§ 81 Abs 1 EheG). «Περιουσιακά στοιχεία καθημερινής χρήσης των συζύγων» είναι τα υλικά αντικείμενα που εξυπηρετούν στη χρήση και των δύο συζύγων κατά τη διάρκεια της συγκατοίκησης τους (§ 81 para 2 EheG). Σε αυτά περιλαμβάνονται και η συζυγική στέγη και οι οικοσκευές. Τα δικαιώματα μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν στα περιουσιακά στοιχεία καθημερινής χρήσης των συζύγων (π.χ. εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα) (§ 86 para 1 EheG). Οι «αποταμιεύσεις των συζύγων» είναι αποταμιεύσεις ή περιουσιακά στοιχεία, τα οποία συγκέντρωσαν οι σύζυγοι κατά τη συγκατοίκησή τους και τα οποία συνήθως ρευστοποιούνται (§ 81 para 3 EheG).
Από το διαχωρισμό εξαιρούνται τα αγαθά που ο ένας σύζυγος κατείχε προ του γάμου, που απέκτησε λόγω θανάτου ή έλαβε ως δώρο από κάποιο τρίτο, τα αγαθά που χρησιμεύουν για προσωπική χρήση μόνο ενός εκ των συζύγων ή για την άσκηση του επαγγέλματός του, καθώς και αγαθά που ανήκουν σε εταιρεία ή αποτελούν μετοχές σε εταιρεία, εφόσον δεν αποτελούν καθαρές επενδύσεις (§ 82 EheG). Η συζυγική εστία και οι οικοσκευές – ακόμη και αν άνηκαν στο έναν σύζυγο και πριν το γάμο ή κληρονομήθηκαν ή ελήφθησαν ως δώρο – περιλαμβάνονται στο διαχωρισμό, εφόσον οι σύζυγοι συμφωνήσουν σχετικά, όταν η συνεχής χρήσης τους είναι αναγκαία ώστε ο έτερος σύζυγος να διασφαλίσει τις βασικές ανάγκες της ζωής, ή όταν η συνεχής χρήση τους είναι απαραίτητη για το κοινό τους τέκνο (§ 82 para 2 EheG). Η συζυγική στέγη μπορεί να μη συμπεριληφθεί στο διαχωρισμό σύμφωνα με την παράγραφο 2 του § 82 δυνάμει συμφωνίας των συζύγων (§ 87 para 1 EheG)
Τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται στο διαχωρισμό πρέπει να διαιρεθούν επί ευλόγου βάσεως. Κατά τη διαδικασία αυτή λαμβάνονται υπόψη η ποιότητα και ο βαθμός συνεισφοράς κάθε συζύγου στην απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων και η ευημερία των τέκνων (§ 83 para 1 EheG).

Εάν οι σύζυγοι σύναψαν γαμικό σύμφωνο και τα αγαθά που περιέρχονται στο καθεστώς κοινοκτημοσύνης περιουσιακών στοιχείων δεν υπόκεινται στο διαχωρισμό βάσει των §§ 81et seq EheG,  η τύχη του γαμικού συμφώνου ελλείψει οιασδήποτε άλλης συμφωνίας εξαρτάται από την υπαιτιότητα των συζύγων αναφορικά με το διαζύγιο. Εάν δεν υπάρχει διαφορά στο βαθμό υπαιτιότητας, στον κάθε σύζυγο επιστρέφονται τα  αγαθά που κατείχε πριν το γάμο. Σε περίπτωση κύριας υπαιτιότητας ενός συζύγου, ο άλλος μπορεί να επιλέξει αν το γαμικό σύμφωνο θα ακυρωθεί ή αν θα εφαρμοστεί διαχωρισμός 50-50, όπως στην περίπτωση θανάτου ενός εκ των συζύγων (§ 1266 ABGB). Το δικαίωμα που γεννήθηκε από το συμβόλαιο κληρονομιάς παραμένει ανέπαφο προς όφελος του μη υπαίτιου συζύγου (§ 1266 ABGB).

5.2. Ποιος είναι υπεύθυνος για τα υπάρχοντα χρέη μετά το διαζύγιο/χωρισμό;

Τυχόν χρέη που συνδέονται στενά με τα περιουσιακά στοιχεία καθημερινής χρήσης των συζύγων ή τις αποταμιεύσεις των συζύγων ή που συνδέονται με τα έξοδα διαβίωσης των συζύγων πρέπει να υπολογιστούν κατά το διαχωρισμός (§ 81 para 1 EheG) (§ 83 para 1 EheG). Εάν δεν υπάρχει σχετική συμφωνία μεταξύ των συζύγων, το δικαστήριο μπορεί να ορίσει ποιος σύζυγος στην εσωτερική τους σχέση υποχρεούται να εξοφλήσει τα χρέη (§ 92 EheG).

5.3. Πρέπει ο ένας σύζυγος να εγείρει αξίωση για αντισταθμιστική πληρωμή;

Ο διαχωρισμός πρέπει να λάβει χώρα κατά βάση μέσω της κατανομής των αγαθών. Μόνο εάν είναι αδύνατη η επίτευξη δίκαιου αποτελέσματος κατ’ αυτόν τον τρόπο, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει αντισταθμιστική πληρωμή στον μη υπαίτιο σύζυγο (§ 94 para 1 EheG).

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Αυστρία

More information

Österreichische Notariatskammer , Landesgerichtsstrasse, 20 , A -1010 Wien , Österreich

Tel.: +43 - 1 - 402 45 09

Fax: +43 - 1 - 406 34 75