6 Ποιες είναι οι συνέπειες ενός θανάτου;

Το καθεστώς που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων λύεται και θα πρέπει να γίνουν η εκκαθάριση και ο διανομή των περιουσιακών στοιχείων των συζύγων. Αυτό εξαρτάται από το εφαρμοστέο καθεστώς που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων. Από την άποψη του κληρονομικού δικαίου, το άλλο ήμισυ της κοινής περιουσίας επίσης περιέρχεται στον επιζώντα σύζυγο κατά πλήρη κυριότητα, εφόσον δεν υπάρχουν παιδιά. Εάν υπάρχουν παιδιά, τότε το άλλο ήμισυ περιέρχεται στα παιδιά ως προς την ψιλή κυριότητα. Ωστόσο, ο επιζών σύζυγος διατηρεί την επικαρπία. Επίσης, είναι δυνατό να συμπεριληφθούν συγκεκριμένες ρήτρες στο γαμικό σύμφωνο που να εξασφαλίζουν ότι ο επιζών σύζυγος θα ευνοηθεί μετά το θάνατο του ετέρου συζύγου ( Άρθ. 1457 και 1460 CC . Επιπλέον, ο επιζών σύζυγος τυγχάνει ιδιαίτερης προστασίας δυνάμει του κληρονομικού δικαίου. Συνεπώς, ένα ελάχιστο μερίδιο (νόμιμη μοίρα) της κληρονομιάς υποχρεωτικά περιέρχεται στον επιζώντα σύζυγο Ωστόσο, ο επιζών σύζυγος πάντα λαμβάνει τουλάχιστον την επικαρπία του ημίσεος των περιουσιακών στοιχείων της κληρονομιάς. Αυτό το ήμισυ περιλαμβάνει τουλάχιστον την επικαρπία του ακινήτου που χρησιμοποιήθηκε ως κοινή κατοικία και των οικιακών περιουσιακών στοιχείων που περιέχονται σε αυτό, ακόμη και αν η αξία τους υπερβαίνει την αξία του ημίσεος της επικαρπίας της κληρονομιαίας περιουσίας Άρθ. 745Α και 915Α CC ).

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Βέλγιο

More information

Conseil International du Notariat Belge , Rue de la Montagne, 30 - 34 , B-1000 Bruxelles , Belgique