6 Ποιες είναι οι συνέπειες ενός θανάτου;

Ο επιζών σύζυγος πάντοτε δικαιούται μερίδα της τυχόν αδιάθετης κληρονομίας ή, στην περίπτωση που ο θανών σύζυγος συνέταξε διαθήκη, στο μη διαθέσιμο μέρος της κληρονομίας· ως εκ τούτου, ο επιζών σύζυγος δικαιούται μερίδιο ανεξάρτητα από το εάν ο θανών συνέταξε έγκυρη διαθήκη ή όχι. Το μερίδιο του επιζώντος συζύγου καθορίζεται ανάλογα με το εάν υπάρχουν άλλοι κληρονόμοι και σύμφωνα με το άρθρο 44 του κεφαλαίου 195, ως εξής:

  • i ) εάν ο αποβιώσας αφήνει, πέραν του συζύγου, οποιοδήποτε τέκνο ή κατιόντα τέκνου, η μερίδα του συζύγου είναι ίση με τη μερίδα του καθενός από τα τέκνα. Συνεπώς, εάν ο αποβιώσας αφήνει σύζυγο και δύο τέκνα, η μερίδα του συζύγου ανέρχεται στο ένα τρίτο. Εάν τέκνο του αποβιώσαντος απεβίωσε κατά τη διάρκεια της ζωής του αποβιώσαντος, τα τέκνα αυτού (δηλαδή, τα εγγόνια του αποβιώσαντος) δικαιούνται τη μερίδα την οποία θα λάμβανε ο γονιός τους εάν βρισκόταν στη ζωή.
  • ii ) Εάν ο αποβιώσας, πέραν του συζύγου, δεν αφήνει τέκνο ούτε κατιόντα του, αλλά αφήνει αvιόvτα ή κατιόvτα τoυ μέχρι και τoυ τρίτoυ βαθμoύ συγγέvειας με τoν αποβιώσαντα, η μερίδα του συζύγου είvαι τo ήμισυ του αδιάθετου μέρους της κληρονομίας ή του μη διαθέσιμoυ μέρoυς της κληρovoμίας. Υποστηρίζεται ότι ο όρος «ανιόντα ή κατιόντα του» πρέπει να ερμηνεύεται ως να περιλαμβάνει και συγγενείς σε όχι ευθεία γραμμή, καθώς, σε διαφορετική περίπτωση, η αναφορά σε κατιόντες θα ήταν άνευ αντικειμένου· τυχόν κατιόντες σε ευθεία γραμμή θα καλύπτονταν από την περίπτωση i) ανωτέρω. Συνεπώς, εάν ο αποβιώσας αφήνει γονείς, παππούδες/γιαγιάδες, αδέλφια, θείους, θείες, ανιψιούς ή ανιψιές, η μερίδα του επιζώντος συζύγου ανέρχεται στο μισό. Το εάν ο αποβιώσας αφήνει έναν ή περισσότερους ανιόντες ή κατιόντες τέτοιων μέχρι και τoυ τρίτoυ βαθμoύ συγγέvειας είναι άνευ σημασίας· η ύπαρξη έστω και ενός αρκεί για τη μείωση της μερίδας του επιζώντος συζύγου στο μισό.
  • iii ) Εάν ο αποβιώσας, πέραν του συζύγου, δεν αφήνει τέκνο ούτε κατιόντα του, oύτε oπoιoνδήπoτε αvιόvτα ή κατιόvτα τoυ μέχρι και τoυ τρίτoυ βαθμoύ συγγέvειας με τoν αποβιώσαντα, αλλά αφήνει oπoιoνδήπoτε αvιόvτα ή κατιόvτα αυτoύ, τoυ τέταρτoυ βαθμoύ συγγέvειας με τoν αποβιώσαντα, η μερίδα του επιζώντος συζύγου είvαι τα τρία τέταρτα τoυ αδιάθετου μέρους της κληρονομίας ή του μη διαθέσιμoυ μέρoυς της κληρovoμίας. Συνεπώς, εάν ο αποβιώσας αφήνει εξαδέλφους/εξαδέλφες, ή αδέλφια παππούδων/γιαγιάδων, ή εγγόνια αδελφού/αδελφής, η νόμιμη μερίδα του συζύγου περιορίζεται στα τρία τέταρτα.
  • iv ) Εάν ο αποβιώσας, πέραν του συζύγου, δεν αφήνει τέκνο ούτε κατιόντα του, oύτε oπoιoνδήπoτε αvιόvτα ή κατιόvτα τoυ μέχρι και τoυ τέταρτoυ βαθμoύ συγγέvειας με τoν αποβιώσαντα, ο επιζών σύζυγος κληρονομεί το σύνολο του αδιάθετου μέρους της κληρονομίας ή το σύνολο του μη διαθέσιμoυ μέρoυς της κληρovoμίας.