1 Ποιο δίκαιο εφαρμόζεται;

1.1. Ποιο είναι το δίκαιο που εφαρμόζεται αναφορικά με τις περιουσιακές σχέσεις ενός ζευγαριού; Ποια είναι τα κριτήρια/κανόνες που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου; Ποιες διεθνείς συνθήκες πρέπει να τηρούνται σε ορισμένες χώρες;

Σύμφωνα με τη νομική πρακτική, οι περιουσιακές σχέσεις των συζύγων στη Δανία διέπονται από το δίκαιο του κράτους της συνήθους διαμονής του άνδρα συζύγου κατά τον χρόνο τέλεσης του γάμου. Ωστόσο, εφαρμόζεται το δίκαιο του κράτους της νέας συνήθους διαμονής του άνδρα συζύγου, εάν αυτός αλλάξει τόπο συνήθους διαμονής σε άμεση σύνδεση με τον γάμο. Σύμφωνα με το δανικό δίκαιο, ως τόπος «συνήθους διαμονής» νοείται ο τόπος όπου ορισμένο πρόσωπο διαμένει με την πρόθεση να παραμείνει σε αυτόν. Ένα πρόσωπο διατηρεί τη συνήθη διαμονή του ακόμη και εάν διαβιεί σε άλλο κράτος για ορισμένο διάστημα. Σε σχέση με τις σκανδιναβικές χώρες (Ισλανδία, Νορβηγία, Σουηδία και Φινλανδία), το εφαρμοστέο στις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων δίκαιο ορίζεται από τη Σκανδιναβική Σύμβαση περί Γάμου. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Σύμβασης, οι περιουσιακές σχέσεις μεταξύ συζύγων που αποτελούσαν πολίτες συμβαλλόμενου κράτους κατά τον χρόνο τέλεσης του γάμου διέπονται από το δίκαιο του συμβαλλόμενου κράτους στο οποίο οι σύζυγοι εγκαθιστούν τη συνήθη διαμονή τους μετά την τέλεση του γάμου τους. Σε περίπτωση που αμφότεροι οι σύζυγοι μετεγκατασταθούν στη συνέχεια σε διαφορετικό συμβαλλόμενο κράτος και ζήσουν εκεί για τουλάχιστον δύο έτη, εφαρμοστέο θα καταστεί το δίκαιο του εν λόγω άλλου κράτους. Εάν αμφότεροι οι σύζυγοι διατηρούσαν εκεί τη συνήθη διαμονή τους παλαιότερα κατά τη διάρκεια του γάμου ή εάν αμφότεροι οι σύζυγοι είναι πολίτες του εν λόγω κράτους, το δίκαιο του εν λόγω κράτους θα τυγχάνει εφαρμογής αμέσως μετά τη μετεγκατάσταση των συζύγων σε αυτό. (Σκανδιναβική Σύμβαση περί Γάμου, Τροποποιητική Συμφωνία του 2006)

1.2. Οι σύζυγοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το εφαρμοστέο δίκαιο; Εάν ναι, ποιες αρχές διέπουν αυτή την επιλογή (π.χ. τα δίκαια προς επιλογή, οι τυπικές προϋποθέσεις, η αναδρομική ισχύς);

Σύμφωνα με τη νομική πρακτική, οι σύζυγοι δεν δύνανται να επιλέξουν το δίκαιο που θα διέπει τις περιουσιακές σχέσεις τους. Ωστόσο, οι σύζυγοι ως προς τους οποίους τυγχάνει εφαρμογής η Σκανδιναβική Σύμβαση περί Γάμου δύνανται, μεταξύ άλλων, να συμφωνήσουν ότι τις περιουσιακές σχέσεις τους θα διέπει το δίκαιο συμβαλλόμενου κράτους στο οποίο ένας εξ αυτών διατηρεί τη συνήθη διαμονή του ή του οποίου ένας σύζυγος αποτελεί πολίτη κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης. Η εν λόγω σύμβαση επιλογής εφαρμοστέου δικαίου θα είναι έγκυρη ως προς τον τύπο της, εάν κατά τον χρόνο της σύναψής της πληρούσε τις τυπικές απαιτήσεις του δικαίου που ήταν εφαρμοστέο στις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων σύμφωνα με τη Σκανδιναβική Σύμβαση περί Γάμου, ή πληρούσε τις τυπικές απαιτήσεις του δικαίου του συμβαλλόμενου κράτους του οποίου είτε αμφότεροι οι σύζυγοι είτε ο ένας εξ αυτών ήταν πολίτης. Εάν το εν λόγω δίκαιο δεν προβλέπει τυπικές απαιτήσεις για τις συμβάσεις επιλογής εφαρμοστέου δικαίου, η εγκυρότητα της εν λόγω σύμβασης θα κρίνεται βάσει των τυπικών απαιτήσεων για τις συμβάσεις μεταξύ συζύγων περί προσωπικής περιουσίας. Το δανικό δίκαιο δεν προβλέπει τυπικές απαιτήσεις για τις συμβάσεις επιλογής εφαρμοστέου δικαίου. (Σκανδιναβική Σύμβαση περί Γάμου, Τροποποιητική Συμφωνία του 2006)