6 Ποιες είναι οι συνέπειες ενός θανάτου;

Οι κανόνες σχετικά με τη διανομή της κοινής περιουσίας εφαρμόζονται επίσης στην περίπτωση θανάτου ενός από τους συζύγους. Στην περίπτωση αυτή, το μερίδιο του θανόντος επί της κοινής περιουσίας, μαζί με την προσωπική περιουσία του – εφόσον υφίσταται τέτοια –, καθίσταται τμήμα της κληρονομίας.

Ο επιζών σύζυγος λαμβάνει το μερίδιό του επί της κοινής περιουσίας, μαζί με την τυχόν προσωπική του περιουσία. Περαιτέρω, ο επιζών σύζυγος λαμβάνει τα ιδία αυτού συνταξιοδοτικά δικαιώματα κ.λπ. (πρβ. ερώτημα 2.1.)

Ο επιζών σύζυγος κληρονομεί το μισό του περιουσίας του θανόντος, εάν ο τελευταίος έχει κατιόντες ή ανιόντες κληρονόμους. Εάν ο θανών σύζυγος δεν έχει κατιόντες ή ανιόντες κληρονόμους, ο επιζών σύζυγος καλείται ως μοναδικός κληρονόμος. Ο θανών σύζυγος δύναται να αφήσει διαθήκη που θα επιμερίζει διαφορετικά την κληρονομία, υπό τον περιορισμό ότι το ένα τέταρτο της περιουσίας του θανόντος συζύγου πρέπει να κληρονομείται από τον επιζώντα σύζυγο.

Επιπροσθέτως, ο επιζών σύζυγος διαθέτει το δικαίωμα να αποκλείσει από την κληρονομία τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις προσωπικές του ανάγκες, υπό τον όρο ότι η αξία τους δεν είναι δυσανάλογη ενόψει της οικονομικής κατάστασης των συζύγων, και τα αντικείμενα που αποκτήθηκαν για χρήση από ανήλικα τέκνα.

Επιπλέον, ο επιζών σύζυγος δύναται να λάβει από την κληρονομία ποσό του οποίου η αξία, προστιθέμενη στην κληρονομία του επιζώντος συζύγου και στην προσωπική περιουσία του, ανέρχεται στις 600.000 δανικές κορόνες (DKK). Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε τιμαριθμική αναπροσαρμογή.

Ο επιζών σύζυγος δύναται να αναλάβει την κοινή περιουσία των συζύγων κατ' εξ αδιαιρέτου κατοχή με τους κοινούς κατιόντες και ανιόντες κληρονόμους των συζύγων, για παράδειγμα με τα τέκνα ή τα εγγόνια τους. Εάν ο θανών σύζυγος αφήνει δικούς του κατιόντες ή ανιόντες κληρονόμους, η κληρονομία δύναται να αποτελέσει το αντικείμενο εξ αδιαιρέτου κατοχής μόνο με τη συναίνεση αυτών. Η εξ αδιαιρέτου κατοχή ορισμένης κληρονομίας σημαίνει ότι, κατά κανόνα, οι κληρονόμοι δεν δύνανται να αξιώσουν να τους αποδοθεί η κληρονομία τους μετά τον θάνατο του κληρονομούμενου και για όσο χρόνο ο επιζών σύζυγος παραμένει εν ζωή, και ότι ο επιζών σύζυγος διατηρεί την κατοχή ολόκληρης της κληρονομίας και μπορεί να την χρησιμοποιεί στην καθημερινή του ζωή, ακόμη και εάν με τον τρόπο αυτό η αξία της κληρονομίας μειώνεται. Ωστόσο, ο επιζών σύζυγος δεν επιτρέπεται να κάνει καταχρηστική χρήση της κατοχής της κληρονομίας.

(Nόμος περί κληρονομιών, άρθρα 9-11 και άρθρα 18-19)