8 Τι προβλέπει ο νόμος για τις περιουσιακές σχέσεις καταχωρημένων και μη καταχωρημένων συντρόφων;

Σύμφωνα με το νόμο περί καταχωρισμένης συμβίωσης, δύο πρόσωπα του ίδιου φύλου δύνανται να συνάψουν σχέση καταχωρισμένης συμβίωσης.

Ελλείψει σύμβασης που να ορίζει άλλως, στην καταχωρισμένη συμβίωση ισχύουν οι ίδιες διατάξεις που ισχύουν και για τον γάμο.

Ωστόσο, οι νόμιμες διατάξεις που είναι εφαρμοστέες μόνο σε πρόσωπα συγκεκριμένου φύλου, δεν τυγχάνουν εφαρμογής στις σχέσεις καταχωρισμένης συμβίωσης. Αυτό αφορά τον κανόνα περί του εφαρμοστέου δικαίου που αναφέρεται υπό το ερώτημα 1.1., ο οποίος αναφέρεται στο φύλο συγκεκριμένου συζύγου. Συνεπώς, ο εν λόγω κανόνας δεν εφαρμόζεται στις σχέσεις καταχωρισμένης συμβίωσης.

Δεν διαφαίνεται να υφίσταται ορισμένη ενιαία νομική πρακτική όσον αφορά το εφαρμοστέο δίκαιο για τις περιουσιακές σχέσεις μεταξύ καταχωρισμένων συντρόφων, ωστόσο, νομικοί υποστηρίζουν ότι αυτές διέπονται από το δίκαιο του κράτους της πρώτης κοινής κατοικίας των συντρόφων ή, προαιρετικά, από το δίκαιο του κράτους όπου καταχωρίσθηκε η σχέση συμβίωσης. Υποστηρίζεται, περαιτέρω, ότι η σύναψη συμβάσεων επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου είναι επιτρεπτή.

Η Σκανδιναβική Σύμβαση περί Γάμου δεν τυγχάνει εφαρμογής στις σχέσεις καταχωρισμένης συμβίωσης.

(Νόμος περί καταχωρισμένης συμβίωσης, άρθρο 1 και άρθρα 3-4)