9 Σε ποια αρμόδια αρχή πρέπει να απευθυνθεί κάποιος σε περιπτώσεις διενέξεων και άλλων νομικών θεμάτων;

Σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας της Εσθονίας, ένα ζήτημα εμπίπτει στη δικαιοδοσία δικαστηρίου της Εσθονίας εάν μπορεί να επιλύσει το ζήτημα κατ' εφαρμογή των διατάξεων περί δικαιοδοσίας ή βάσει συμφωνίας αναφορικά με τη δικαιοδοσία, εκτός και εάν προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο ή από διεθνείς συμφωνίες. Στις περιπτώσεις που καθορίζονται από το δίκαιο, τα μέρη μπορούν να συνάψουν συμφωνία σχετικά με τη δικαιοδοσία. Μια συμφωνία αναφορικά με τη δικαιοδοσία μπορεί να περιλαμβάνει συμφωνία για την επίλυση των αντιδικιών σε συγκεκριμένο δικαστήριο.

Νομικά ζητήματα που αφορούν τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων μπορούν επίσης να επιλυθούν από συμβολαιογράφο.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Εσθονία

More information

Notarite Koda , Tatari 25 , 10116 Tallinn

Tel.: +372 - 617 79 00

Fax: +372 - 617 79 01