5 Ποιες είναι οι συνέπειες ενός διαζυγίου/χωρισμού;

5.1. Με ποιον τρόπο διαχωρίζεται η περιουσία (εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα);

Το διαζύγιο αποτελεί αιτία λύσης της συζυγικής κοινοκτημοσύνης. Εάν οι σύζυγοι νυμφεύθηκαν σύμφωνα με το νόμιμο καθεστώς, κάθε σύζυγος ανακτά την κατοχή της προσωπικής περιουσίας του (άρθρο 1467 ΑΚ) και η κοινή περιουσία διανέμεται σε ίσα μέρη μεταξύ των συζύγων (άρθρο 1475 ΑΚ). Πριν από την εν λόγω διανομή, καταρτίζεται ένας λογαριασμός των αποζημιώσεων (άρθρο 1468 ΑΚ) που οφείλει η κοινή περιουσία σε έκαστο σύζυγο (άρθρο 1433 ΑΚ) ή ορισμένος σύζυγος στην κοινή περιουσία (άρθρο 1437 ΑΚ). Εάν ένας σύζυγος είναι οφειλέτης της κοινής περιουσίας, το μερίδιό του στη διανομή της κοινής περιουσίας μειώνεται. Εάν είναι πιστωτής της κοινής περιουσίας, δύναται να ικανοποιήσει το σχετικό δικαίωμά του από την κοινή περιουσία.

5.2. Ποιος είναι υπεύθυνος για τα υπάρχοντα χρέη μετά το διαζύγιο/χωρισμό;

Στην περίπτωση διαζυγίου, έκαστος σύζυγος παραμένει υπεύθυνος για τις ίδιες αυτού υποχρεώσεις που τον βάρυναν κατά τη διάρκεια του γάμου. Ένας σύζυγος που ανέλαβε συμβατικά ορισμένη κοινή υποχρέωση παραμένει πλήρως υπεύθυνος για την εν λόγω υποχρέωση (άρθρο 1482 ΑΚ). Ο άλλος σύζυγος ευθύνεται για το μισό της υποχρέωσης, αλλά δεν δύναται να εναχθεί για ποσό υπερβαίνον την αξία της κοινής περιουσίας που του διανεμήθηκε (άρθρο 1483 ΑΚ).

5.3. Πρέπει ο ένας σύζυγος να εγείρει αξίωση για αντισταθμιστική πληρωμή;

Κατά τη διανομή της κοινής περιουσίας, λαμβάνονται υπόψη τυχόν υποχρεώσεις αποζημίωσης μεταξύ των συζύγων και της κοινής περιουσίας (βλ. υπό το ερώτημα 5.1 ανωτέρω)

5.3.1. Σε περίπτωση που ισχύει το καθεστώς κοινοκτημοσύνης εναπομείναντων περιουσιακών στοιχείων:
- Η αξίωση πρέπει να ικανοποιηθεί μέσω πληρωμής ή σε είδος;
- Πώς αξιολογείται η αξίωση;
- Ποιο είναι το ποσό της αντισταθμιστικής πληρωμής;
- Πότε παραγράφεται η αξίωση;

Στο σύστημα της συμμετοχής στα αποκτήματα, δεν υφίσταται κοινοκτημοσύνη ή κοινή περιουσία. Στην περίπτωση λύσης του καθεστώτος συμμετοχής στα αποκτήματα, ο σύζυγος που συσσώρευσε λιγότερο πλούτο διαθέτει μια απλή προσωπική αξίωση έναντι του άλλου συζύγου. Δεν δύναται να ασκήσει δικαίωμα καταβολής σε είδος, πλην εάν έχει συμφωνηθεί άλλως από αμφότερους τους συζύγους ή εάν το δικαίωμα αυτό του αναγνωριστεί με δικαστική απόφαση (άρθρο 1576 ΑΚ). Η εν λόγω αξίωση συμμετοχής αντιστοιχεί στο μισό της διαφοράς μεταξύ του πλούτου που έκαστος σύζυγος συσσώρευσε κατά τη διάρκεια εφαρμογής του συστήματος συμμετοχής στα αποκτήματα (άρθρο 1575 ΑΚ), λαμβανομένης υπόψη της αρχικής και της τελικής περιουσίας των συζύγων (άρθρα 1570-1574 ΑΚ). Οι ίδιοι κανόνες εφαρμόζονται όταν το ζευγάρι επέλεξε το προαιρετικό γαλλο-γερμανικό καθεστώς της συμμετοχής στα αποκτήματα. Η αγωγή συμμετοχής στα αποκτήματα παραγράφεται τρία έτη μετά τη λύση του καθεστώτος συμμετοχής στα αποκτήματα (άρθρο 1578 παράγραφος 4 ΑΚ).

5.3.2. Σε άλλες περιπτώσεις (όταν δεν ισχύει η κοινοκτημοσύνη των εναπομείναντων περιουσιακών στοιχείων);

Στο καθεστώς της περιουσιακής αυτοτέλειας των συζύγων, δεν υπάρχει κοινοκτημοσύνη ούτε κοινά περιουσιακά στοιχεία. Μπορεί, ωστόσο, να υπάρχουν λογαριασμοί μεταξύ των συζύγων, ιδίως όταν τα ίδια κεφάλαια ενός εξ αυτών συνέβαλαν στον πλουτισμό του άλλου.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Γαλλία

More information

Conseil Supérieur du Notariat Français , 60, bd de la Tour-Maubourg , F - 75007 Paris , France

Tel.: +33 - 1 - 44 90 30 00

Fax: +33 - 1 - 44 90 30 30