4 Μπορεί ή πρέπει να καταχωρηθεί το καθεστώς που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων;

4.1. Μπορούν να υπάρχουν μία ή περισσότερες καταχωρήσεις περιουσιακών στοιχείων των συζύγων στη χώρα σας; Πού;

Στη Γερμανία το ονομαζόμενο «Μητρώο περιουσιακών σχέσεων μεταξύ συζύγων» διευθύνεται από τα περιφερειακά δικαστήρια (δηλ. τα δικαστήρια των ομόσπονδων κρατών ή «Länder»).

4.2. Ποια έγγραφα καταχωρούνται; Ποιες πληροφορίες καταχωρούνται;

Στο εν λόγω μητρώο εγγράφονται διατάξεις που αποκλίνουν από το νόμιμο σύστημα ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων βάσει κοινοκτημοσύνης αποκτημάτων καθώς και η εφαρμογή ενός ξένου συστήματος ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων.

4.3. Ποιος και με ποιον τρόπο μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες του μητρώου;

Το εν λόγω μητρώο είναι δημόσιο και προσβάσιμο από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

4.4. Ποια είναι τα νομικά αποτελέσματα μιας εγγραφής (εγκυρότητα, αντιτάξιμο);

Η εγκυρότητα της γαμήλιας σύμβασης δεν εξαρτάται από την καταχώρισή της στο μητρώο. Ωστόσο, για τη στήριξη σε ένα συμβατικά καθορισμένο σύστημα ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων ή σε ένα ξένο σύστημα ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων έναντι τρίτων, είναι απαραίτητη η καταχώριση της γαμήλιας σύμβασης στο Μητρώο περιουσιακών σχέσεων μεταξύ συζύγων, σύμφωνα με τοάρθρο 1412 BGB (κατά περίπτωση, σε συνδυασμό με το άρθρο 16 παρ. 1 EGBGB).

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Γερμανία

More information

Bundesnotarkammer , Mohrenstraße; 34 , D - 10117 Berlin , Deutschland

Tel.: +49 - (30) 3 83 86 60

Fax: +49 - (30) 38 38 66 66