7 Το εθνικό δίκαιο προβλέπει ειδικό καθεστώς που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων για ζευγάρια διαφορετικών εθνικοτήτων;

Εκτός από τα παραδοσιακά συστήματα ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, οι σύζυγοι μπορούν επίσης να επιλέξουν το γαλλο-γερμανικό σύστημα προαιρετικής κοινοκτημοσύνης αποκτημάτων χωρίς να απαιτείται ένας εκ των συζύγων να έχει γαλλική ή γερμανική υπηκοότητα (βλέπε σημείο 3.1). Το γερμανικό δίκαιο δεν ορίζει συγκεκριμένο σύστημα ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων για διεθνή ζευγάρια.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Γερμανία

More information

Bundesnotarkammer , Mohrenstraße; 34 , D - 10117 Berlin , Deutschland

Tel.: +49 - (30) 3 83 86 60

Fax: +49 - (30) 38 38 66 66