8 Τι προβλέπει ο νόμος για τις περιουσιακές σχέσεις καταχωρημένων και μη καταχωρημένων συντρόφων;

Το σύστημα της κοινοκτημοσύνης εφαρμόζεται επίσης και επί καταχωρημένων σχέσεων συμβίωσης, εκτός εάν οι συμβαλλόμενοι επιλέξουν να ρυθμίσουν με άλλον τρόπο τις περιουσιακές σχέσεις τους (και, όπως στην περίπτωση του γάμου, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον διαχωρισμό των περιουσιακών τους στοιχείων). Ο νόμος 76/2016 εφαρμόζεται επίσης και επί καταχωρημένων σχέσεων συμβίωσης, ως προς τις διατάξεις που αφορούν την εξ αδιαθέτου διαδοχή, τη νόμιμη μοίρα, τον αποκλεισμό από κληρονομικό δικαίωμα (αναξιότητα), την κατάταξη στη διαδοχή και την οικογενειακή σύμβαση. Το άρθρο 21 (του νόμου 76/2016) προβλέπει ότι τα άρθρα περί εξ αδιαθέτου διαδοχής, καταχωρημένων μεριδίων και αναξιότητας εφαρμόζονται επίσης και επί συμβαλλομένων σε καταχωρημένες σχέσεις συμβίωσης.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Ιταλία

More information

Consiglio Nazionale del Notariato , Via Flaminia, 160 , I - 00196 Roma , Italia

Tel.: +39 - 06 - 36 20 91

Fax: +39 -06 - 32 21 594