9 Σε ποια αρμόδια αρχή πρέπει να απευθυνθεί κάποιος σε περιπτώσεις διενέξεων και άλλων νομικών θεμάτων;

Τα δικαστήρια διαθέτουν την αποκλειστική αρμοδιότητα. Κατά γενικό κανόνα, τα ιταλικά δικαστήρια διαθέτουν διεθνή δικαιοδοσία όταν ο εναγόμενος κατοικεί (ως κατοικία ορισμένου προσώπου νοείται ο τόπος όπου το εν λόγω πρόσωπο έχει εγκαταστήσει το κύριο κέντρο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και των συμφερόντων του, άρθρο 43 ΑΚ) ή διαμένει (τόπος διαμονής ορισμένου προσώπου είναι ο τόπος συνήθους διαβίωσής του, άρθρο 43 ΑΚ) στην Ιταλία (άρθρο 3 του νόμου αριθ. 218 της 31/05/1995).

Επιπροσθέτως, στις υποθέσεις ακυρότητας και ακύρωσης του γάμου, προσωπικού χωρισμού και λύσης του γάμου, τα ιταλικά δικαστήρια διαθέτουν διεθνή δικαιοδοσία και όταν ο ένας από τους συζύγους διαθέτει την ιταλική υπηκοότητα ή ο γάμος τελέστηκε στην Ιταλία (άρθρο 32 του νόμου αριθ. 218 της 31/05/1995).

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Ιταλία

More information

Consiglio Nazionale del Notariato , Via Flaminia, 160 , I - 00196 Roma , Italia

Tel.: +39 - 06 - 36 20 91

Fax: +39 -06 - 32 21 594