6 Ποιες είναι οι συνέπειες ενός θανάτου;

Αυτό εξαρτάται από το εάν ο προαποβιώσας σύζυγος απεβίωσε αδιάθετος ή έχοντας συντάξει διαθήκη. Οι σύζυγοι διαθέτουν το δικαίωμα να ονομάσουν με διαθήκη ο ένας τον άλλο καθολικό διάδοχο ολόκληρης της κληρονομιαίας περιουσίας τους. Στην περίπτωση αυτή, οι κατιόντες του αποβιώσαντος συζύγου δύνανται να αξιώσουν την καταβολή της νόμιμης μοίρας που τους επιφυλάσσεται (αν και στην πράξη σπάνια προβάλλεται η εν λόγω αξίωση). Στην περίπτωση εξ αδιαθέτου διαδοχής, εάν ο αποβιώσας αφήνει κατιόντες, τα τέκνα (ή οι κατιόντες αυτών εάν τα τέκνα είχαν ήδη αποβιώσει κατά τον χρόνο του θανάτου του συζύγου) λαμβάνουν το μισό της κληρονομιαίας περιουσίας, ενώ στο άλλο μισό καλείται ο επιζών σύζυγος (άρθρο 808 παρ. 1 ΑΚ). Ο επιζών σύζυγος διαθέτει επίσης το δικαίωμα να εξακολουθήσει να διαμένει στην κύρια κατοικία του (άρθρο 633 ΑΚ). Εάν ο αποβιώσας δεν αφήνει τέκνα ή άλλους κατιόντες, ο επιζών σύζυγος καλείται ως μοναδικός κληρονόμος (άρθρο 810 ΑΚ).

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Μάλτα

More information

Kunsill Nutarili ta' Malta , 171, Strait Street, , Valletta VLT 1435 Malta

Tel: 2127227469