8 Τι προβλέπει ο νόμος για τις περιουσιακές σχέσεις καταχωρημένων και μη καταχωρημένων συντρόφων;

Ο πρόσφατα θεσπισθείς νόμος περί συμβίωσης, κεφάλαιο 571 της νομοθεσίας της Μάλτας, περιέχει ειδικές διατάξεις για τη «συνήθη, κύρια, κοινή κατοικία» μόνον στην περίπτωση των καταχωρημένων σχέσεων συμβίωσης.

Εάν κάποιος από τους καταχωρημένους συμβαλλόμενους αποβιώσει, εφόσον η κοινή οικία αποτελούσε κοινή ιδιοκτησία, ο επιζών έχει δικαίωμα να εξακολουθήσει να κατοικεί εκεί ισοβίως ή έως ότου τελέσει γάμο, αστική ένωση ή συνάψει άλλου είδους καταχωρημένη σχέση συμβίωσης.

Εάν η κοινή οικία αποτελούσε ιδιοκτησία του καταχωρημένου συμβαλλόμενου μέρους που απεβίωσε, ο επιζών έχει δικαίωμα να εξακολουθήσει να κατοικεί στην εν λόγω οικία για διάστημα ίσο με τον αριθμό των ετών που διήρκεσε η συμβίωση, εφόσον το διάστημα αυτό δεν υπερβαίνει τα 15 έτη. Παράλληλα, η νομοθεσία ορίζει επίσης ότι στον επιζώντα αναγνωρίζεται ισοβίως το εν λόγω δικαίωμα οίκησης ή έως ότου αυτός/αυτή τελέσει γάμο, αστική ένωση ή συνάψει άλλου είδους καταχωρημένη σχέση συμβίωσης.

Αναφορικά με την κινητή περιουσία, ο νόμος δημιουργεί μαχητό τεκμήριο ότι οι σύντροφοι που συμβιούν έχουν ίσα δικαιώματα επί των κινητών που βρίσκονται στη «συνήθη, κύρια, κοινή κατοικία» και τα οποία έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της συμβίωσης.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Μάλτα

More information

Kunsill Nutarili ta' Malta , 171, Strait Street, , Valletta VLT 1435 Malta

Tel: 2127227469