6 Ποιες είναι οι συνέπειες ενός θανάτου;

Εάν το εφαρμοστέο σύστημα ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων είναι αυτό της κοινοκτημοσύνης, ο επιζών σύζυγος δικαιούται το μισό της αδιανέμητης κοινής περιουσίας, ενώ το άλλο μισό περιέρχεται στην κληρονομιαίαπεριουσία του αποβιώσαντος. Ο επιζών σύζυγος απολαμβάνει ιδιαίτερης θέσης στο κληρονομικό δίκαιο: σύμφωνα με το νόμο, εάν υπάρχουν τέκνα, το σύνολο του ενεργητικού της κληρονομιαίας περιουσίας του αποβιώσαντος περιέρχεται σε αυτόν, υπό την υποχρέωση εξόφλησης των υφιστάμενων υποχρεώσεων (βλ. άρθρα 4:13 επ. BW). Εάν ορίζεται στη διαθήκη του αποβιώσαντος ότι ο επιζών σύζυγος αποκλείεται ολοσχερώς από την κληρονομία ή αυτός βρίσκεται κατ' άλλον τρόπο σε ανάγκη,δύναται να ζητήσει από τους κληρονόμους το δικαίωμα χρήσης και το δικαίωμα επικαρπίας της πρώην συζυγικής οικίας (βλ. άρθρο 4:28 και άρθρο 4:29 BW), καθώς και να ζητήσει δικαίωμα επικαρπίας επί ορισμένων άλλων περιουσιακών στοιχείων (βλ. άρθρο 4:30 BW).

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Κάτω Χώρες

More information

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie , Spui 184 , NL - 2511 BW Den Haag , Nederland

Tel.: +31 - 70 - 330 71 11

Fax: +31 - 70 - 360 28 61