6 Ποιες είναι οι συνέπειες ενός θανάτου;

Οι σύζυγοι κληρονομούν ο ένας τον άλλο ανεξάρτητα από το εφαρμοστέο σύστημα ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων μεταξύ τους. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του συστήματος της κοινοκτημοσύνης, ο επιζών σύζυγος διατηρεί το δικό του μερίδιο του ημίσεως της κοινής περιουσίας και λαμβάνει ένα δέον ποσοστό από το μερίδιο της κοινής περιουσίας που δικαιούταν ο αποβιώσας σύζυγος. Στην περίπτωση της εξ αδιαθέτου διαδοχής, τα τέκνα και ο/η σύζυγος του αποβιώσαντος καλούνται βάσει του νόμου σε πρώτη τάξη στην κληρονομία και κληρονομούν σε ίσα μερίδια. Ωστόσο, το μερίδιο που δικαιούται ο επιζών σύζυγος δεν δύναται να υπολείπεται του ενός τετάρτου της συνολικής κληρονομιαίας περιουσίας. Εάν ο αποβιώσας δεν αφήνει κατιόντες, η κληρονομιαία περιουσία περιέρχεται στον επιζώντα σύζυγο και τους γονείς του αποβιώσαντος. Στην περίπτωση που ο ένας από τους γονείς του αποβιώσαντος είχε αποβιώσει πριν από το άνοιγμα της κληρονομίας, το τμήμα της κληρονομιαίας περιουσίας το οποίο θα δικαιούταν ο αποβιώσας γονιός περιέρχεται σε ίσα μέρη στα αδέλφια του αποβιώσαντος συζύγου. Το μερίδιο του επιζώντος συζύγου στην κληρονομιαία περιουσία ανέρχεται στο μισό αυτής εάν ο επιζών σύζυγος κληρονομεί με τους γονείς του αποβιώσαντος, τα αδέλφια του αποβιώσαντος ή κατιόντες αδελφών του αποβιώσαντος. Στην περίπτωση που ο αποβιώσας δεν αφήνει κατιόντες, γονείς, αδέλφια κατιόντες αδελφών, ολόκληρη η κληρονομιαία περιουσία περιέρχεται στον επιζώντα σύζυγο (άρθρα 931-933 του Αστικού).

Ο επιζών σύζυγος και οι λοιποί συγγενείς του αποβιώσαντος που συνοικούσαν με τους συζύγους έως την ημερομηνία του θανάτου του αποβιώσαντος δικαιούνται να εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν την οικία και τον εξοπλισμό της κατά τον ίδιο τρόπο έως τη συμπλήρωση τριών μηνών μετά το άνοιγμα της κληρονομίας (άρθρο 923 παρ. 1 του Αστικού Κώδικα).

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Πολωνία

More information

Krajowa Rada Notarialna , ul. Dzika 19/23 , PL - 00-172 Warszawa , Polska

Tel.: +48 - 22 - 635 78 40

Fax: +48 - 22 - 635 79 10