3 Με ποιον τρόπο μπορούν οι σύζυγοι να διευθετήσουν το καθεστώς που διέπει τα περιουσιακά τους στοιχεία;

3.1. Ποιες διατάξεις μπορούν να τροποποιηθούν από ένα σύμφωνο και ποιες όχι; Ποια καθεστώτα που διέπουν τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων μπορούν να επιλεγούν;

Με τη σύναψη γαμήλιας σύμβασης, οι σύζυγοι δύνανται να συμφωνήσουν:

  • α) καθολική κοινοκτημοσύνη, η οποία, ωστόσο, δεν μπορεί να επιλεγεί όταν ο ένας ή αμφότεροι οι σύζυγοι ήδη έχουν τέκνα που δεν είναι κοινά τέκνα των δύο συζύγων. Βάσει του εν λόγω συστήματος ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, το σύνολο της παρούσας και μέλλουσας περιουσίας των συζύγων εντάσσεται στην κοινή περιουσία, εκτός των περιουσιακών στοιχείων που εξαιρούνται δια νόμου (άρθρο 1732 ΑΚ). Για παράδειγμα, τα αντικείμενα δωρεάς ή κληροδοσίας που παρασχέθηκαν υπό τον όρο της εξαίρεσής τους από την κοινή περιουσία, τα προσωπικά δικαιώματα και τα οικογενειακά ενθύμια μικρής οικονομικής αξίας εξαιρούνται από την κοινή περιουσία (άρθρο 1733 ΑΚ),
  • β) την αυτοτέλεια των περιουσιών τους, καθεστώς που είναι υποχρεωτικό εάν ο γάμος συνάφθηκε χωρίς την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών γαμήλιων διαδικασιών, ή όταν ο ένας ή αμφότεροι οι σύζυγοι είναι ηλικίας 60 ετών ή μεγαλύτερης. Βάσει του εν λόγω συστήματος, έκαστος σύζυγος διατηρεί τον έλεγχο και την κυριότητα επί ολόκληρης της παρούσας και μέλλουσας περιουσίας του, την οποία μπορεί να διαθέτει ελεύθερα (άρθρο 1735 ΑΚ),
  • γ) ορισμένο άτυπο σύστημα ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων μεταξύ τους, υπό την έννοια ότι οι σύζυγοι δύνανται να επιλέξουν κάποιο σύστημα που θα περιλαμβάνει χαρακτηριστικά από δύο ή ακόμη και τρία διαφορετικά συστήματα ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων.

3.2. Ποιες είναι οι τυπικές προϋποθέσεις και με ποιον πρέπει να επικοινωνήσω;

Οι γαμήλιες συμβάσεις πρέπει να καταρτίζονται υπό τον τύπο είτε δημόσιου εγγράφου καταρτισθέντος από συμβολαιογράφο είτε εγγράφου καταρτισθέντος σε οποιοδήποτε ληξιαρχείο.

3.3. Πότε μπορεί να συναφθεί ένα σύμφωνο και πότε τίθεται σε ισχύ;

Η γαμήλια σύμβαση πρέπει να καταρτισθεί πριν από τον γάμο και τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την τέλεση του γάμου. Το καθεστώς ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων δεν δύναται να τροποποιηθεί μετά την τέλεση του γάμου.

3.4. Μπορούν οι σύζυγοι να τροποποιήσουν ένα υπάρχον σύμφωνο; Εάν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις;

Όχι, υφιστάμενη σύμβαση δεν δύναται να τροποποιηθεί από τους συζύγους.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Πορτογαλία

More information

Ordem dos Notarios Portugal , Travessa da Trindade, nº 16 - 2.º C , PT - 1200-469 Lisbon , Portugal

Tel.: +351 21 346 81 76

Fax: +351 21 346 81 78