5 Ποιες είναι οι συνέπειες ενός διαζυγίου/χωρισμού;

5.1. Με ποιον τρόπο διαχωρίζεται η περιουσία (εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα);

Αμφότεροι οι σύζυγοι δικαιούνται να ζητήσουν δικαστικά τη διανομή της περιουσίας μετά τη λύση (καθώς και κατά τη διάρκεια) του γάμου. Τη διανομή μπορεί επίσης να αιτηθεί πιστωτής ενός συζύγου λόγω υποχρεώσεων που δεν δεσμεύουν τον άλλο σύζυγο. Στο αρχικό στάδιο της διανομής, προσδιορίζονται η κοινή περιουσία και τα μερίδια των συζύγων σε αυτήν. Στο πλαίσιο της διανομής της κοινής περιουσίας, τα μερίδια των συζύγων δεν δύνανται να προσδιοριστούν για κάθε επιμέρους περιουσιακό στοιχείο, αλλά προσδιορίζεται μόνο το μερίδιο εκάστου συζύγου στη συνολική περιουσία. Το τεκμήριο περί ισότητας των μεριδίων των συζύγων στην κοινή περιουσία είναι μαχητό. Στην περίπτωση σχετικής διαφοράς, το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του όλες τις συνθήκες της υπόθεσης (ιδίως, τα εισοδήματα των συζύγων, την τυχόν διατροφή που ο ένας σύζυγος παρέχει στον άλλο, το ποιος σύζυγος έχει την επιμέλεια των τέκνων, τη φροντίδα των συζύγων για την οικία και την οικογένεια, τις δαπάνες των συζύγων για τη συντήρηση της κοινής περιουσίας, και κάθε άλλη μορφή συμβολής στη διαχείριση, συντήρηση και αύξηση της κοινής περιουσίας).

Μετά τον προσδιορισμό των αντίστοιχων μεριδίων των συζύγων, υφίσταται ένα δεύτερο στάδιο κατά το οποίο οι σύζυγοι δύνανται να συμφωνήσουν τον τρόπο διανομής της περιουσίας τους. Για την πλήρη διανομή της περιουσίας μπορούν να επιλέξουν μεταξύ φυσικής και αστικής διανομής, ή κάποιον συνδυασμό των δύο μεθόδων. Εάν δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία επί του εν λόγω ζητήματος, το δικαστήριο, σε αστική διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας, πρέπει καταρχάς να προβεί σε φυσική διανομή, δίνοντας σε αυτήν προτεραιότητα έναντι της αστικής διανομής, κατά την οποία πωλείται η περιουσία και διανέμεται το προϊόν της πώλησης. Στην περίπτωση φυσικής διανομής, έκαστος σύζυγος λαμβάνει, εντός των ορίων του μεριδίου του, τα περιουσιακά στοιχεία στα οποία αποδεικνύει ότι διατηρεί ισχυρότερο έννομο συμφέρον. Έκαστος σύζυγος λαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία που εξυπηρετούν το επάγγελμα ή άλλες δραστηριότητές του και τα οποία του επιτρέπουν να αποκτά εισόδημα ή τα οποία εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς προσωπικής χρήσης του, και τα οποία δεν αποτελούν προσωπική περιουσία του.

5.2. Ποιος είναι υπεύθυνος για τα υπάρχοντα χρέη μετά το διαζύγιο/χωρισμό;

Οι σύζυγοι παραμένουν από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνοι για τις κοινές υποχρεώσεις τους μετά το διαζύγιο και έως τη διανομή της κοινής περιουσίας, χρόνος κατά τον οποίο θα πρέπει να κατανέμονται και οι υποχρεώσεις. Στην περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, οι σύζυγοι παραμένουν από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνοι.

5.3. Πρέπει ο ένας σύζυγος να εγείρει αξίωση για αντισταθμιστική πληρωμή;

Στην περίπτωση που η αξία της προσωπικής περιουσίας ορισμένου συζύγου που χρησιμοποιήθηκε για την εκπλήρωση κοινών υποχρεώσεων υπερβαίνει το αναλογούν στον ίδιο μερίδιο από τις υποχρεώσεις αυτές, ο εν λόγω σύζυγος δύναται να ασκήσει αγωγή αποζημίωσης κατά του άλλου συζύγου.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Σλοβενία

More information

Notarska Zbornica Slovenije , Tavčarjeva ulica 2 , SI - 1000 Ljublijana , Slovenija

Tel.: +386 - 1 - 439 25 70

Fax: +386 - 1 - 434 02 47