6 Ποιες είναι οι συνέπειες ενός θανάτου;

Στην περίπτωση θανάτου ενός συζύγου, η κοινή περιουσία διανέμεται σε ίσα μέρη και το μερίδιο του αποβιώσαντος συζύγου καθίσταται τμήμα της κληρονομιαίας περιουσίας του. Οι κληρονόμοι ή ο επιζών σύζυγος δύνανται να αιτηθούν από το δικαστήριο να ορίσει διαφορετική αναλογία των μεριδίων. Μετά την πραγματοποίηση της διανομής, ο επιζών σύζυγος κληρονομεί βάσει της πρώτης ή της δεύτερης τάξης διαδοχής. Στην πρώτη τάξη διαδοχής, ο επιζών σύζυγος κληρονομεί μαζί με τα τέκνα του αποβιώσαντος και η κληρονομιαία περιουσία διανέμεται σε ίσα μερίδια. Εάν ο αποβιώσας δεν αφήνει τέκνα εν ζωή, ο σύζυγός του κληρονομεί στη δεύτερη τάξη διαδοχής μαζί με τους γονείς του αποβιώσαντος και λαμβάνει το μισό της κληρονομιαίας περιουσίας.

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Σλοβενία

More information

Notarska Zbornica Slovenije , Tavčarjeva ulica 2 , SI - 1000 Ljublijana , Slovenija

Tel.: +386 - 1 - 439 25 70

Fax: +386 - 1 - 434 02 47