9 Σε ποια αρμόδια αρχή πρέπει να απευθυνθεί κάποιος σε περιπτώσεις διενέξεων και άλλων νομικών θεμάτων;

Σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες περί δικαιοδοσίας, τα σλοβενικά δικαστήρια διαθέτουν διεθνή δικαιοδοσία σε διαφορές με αντικείμενο τις περιουσιακές σχέσεις μεταξύ συζύγων εάν ο εναγόμενος διατηρεί τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία της Σλοβενίας. Στην περίπτωση που ο εναγόμενος δεν διατηρεί μόνιμη διαμονή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, η δικαιοδοσία μπορεί επίσης να στηριχθεί στην προσωρινή διαμονή του στη Σλοβενία (άρθρο 48 του νόμου περί ιδιωτικού και δικονομικού διεθνούς δικαίου). Στην περίπτωση διαφοράς με αντικείμενο τις περιουσιακές σχέσεις μεταξύ συζύγων που αφορά περιουσία που βρίσκεται στη Δημοκρατία της Σλοβενίας, τα σλοβενικά δικαστήρια διαθέτουν δικαιοδοσία ακόμη και εάν ο εναγόμενος δεν διατηρεί διαμονή στη Δημοκρατία της Σλοβενίας. Εάν το μεγαλύτερο τμήμα της περιουσίας βρίσκεται στη Δημοκρατία της Σλοβενίας και η υπόλοιπη περιουσία βρίσκεται στην αλλοδαπή, το δικαστήριο δύναται να αποφασίσει σχετικά με την περιουσία που βρίσκεται στην αλλοδαπή μόνο όταν αποφασίζει σχετικά με την περιουσία που βρίσκεται στη Δημοκρατία της Σλοβενίας και μόνο εάν ο εναγόμενος συμφωνεί σε αυτό (άρθρο 67 του νόμου περί ιδιωτικού και δικονομικού διεθνούς δικαίου).

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Σλοβενία

More information

Notarska Zbornica Slovenije , Tavčarjeva ulica 2 , SI - 1000 Ljublijana , Slovenija

Tel.: +386 - 1 - 439 25 70

Fax: +386 - 1 - 434 02 47