4 Μπορεί ή πρέπει να καταχωρηθεί το καθεστώς που διέπει τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων;

Το σύστημα ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων και οποιεσδήποτε αλλαγές/τροποποιήσεις του πρέπει να καταχωριστούν προκειμένου να ισχύουν έναντι τρίτων.

4.1. Μπορούν να υπάρχουν μία ή περισσότερες καταχωρήσεις περιουσιακών στοιχείων των συζύγων στη χώρα σας; Πού;

Στην Ισπανία υπάρχουν διάφορα ληξιαρχεία. Οι γάμοι και οι γαμήλιες συμβάσεις πρέπει να καταχωρίζονται στο ληξιαρχείο στον τόπο συνήθους διαμονής των συζύγων (άρθρο 1333 ΑΚ,άρθρο 69 LRC καιάρθρο 70 LRC). Μόνο η καταχώριση του γάμου είναι υποχρεωτική ( άρθρο 71 LRC).

4.2. Ποια έγγραφα καταχωρούνται; Ποιες πληροφορίες καταχωρούνται;

Πρέπει να καταχωρίζονται οι γαμήλιες συμβάσεις που συνάπτονται πριν από τον γάμο και όσες συνάπτονται κατά τη διάρκεια του γάμου, σε περίπτωση αλλαγής του συστήματος ρύθμισης των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων (διαφορετικά δεν θα ισχύουν έναντι τρίτων), καθώς και οι αποφάσεις δικαστικού χωρισμού και διαζυγίου (άρθρο 77 LRC). Τα ενδιαφερόμενα μέρη λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό από το ληξιαρχείο ως αποδεικτικό της καταχώρισης (άρθρο 75 LRC). Ένα άλλο έγγραφο που χρησιμοποιείται στην πράξη είναι το Libro de Familia («Οικογενειακό βιβλιάριο»), στο οποίο εγγράφονται οι λεπτομέρειες των γάμων, οι ημερομηνίες γέννησης των τέκνων, κ.λπ.

4.3. Ποιος και με ποιον τρόπο μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες του μητρώου;

Οι καταχωρισμένες πληροφορίες είναι δημόσιες (άρθρο 6 LRC), αλλά η πρόσβαση στα προστατευόμενα δεδομένα επιτρέπεται μόνο για τα ενδιαφερόμενα μέρη ή τους κληρονόμους τους ( Νόμος περί προστασίας δεδομένων 15/1999).

4.4. Ποια είναι τα νομικά αποτελέσματα μιας εγγραφής (εγκυρότητα, αντιτάξιμο);

Η νομική συνέπεια της καταχώρισης είναι η ισχύς έναντι τρίτων (άρθρο 70 LRC).

Choose another topic of

Ζευγάρια στην Ισπανία

More information

Consejo General del Notariado , Paseo del General Martinez Campos, 46, 6° , E - 28010 Madrid , España

Tel.: +34 - 91 - 308 72 32

Fax: +34 - 91 - 308 70 53