3 Kuidas saavad abikaasad oma vara jagamise korraldada?

3.1. Milliseid sätteid saab lepinguga muuta ning milliseid mitte? Milliseid abieluvararežiime on võimalik valida?

Abikaasadel on võimalik valida abieluvararežiim abielulepingu kaudu. Alternatiivsete abieluvararežiimi vormidena sätestatakse Belgia õiguses lahusvararežiim ja universaalne ühisvararežiim. Lisaks on abikaasadel võimalus reguleerida oma abieluvara oma äranägemise järgi, kui nad ei näe ette midagi, mis on vastuolus avaliku korra või heade kommetega (art 1387 CC).

Lahusvararežiimis (art 1466–1469 CC) tuntakse vaid kaht liiki vara: ühe abikaasa vara ja teise abikaasa vara. Mõlema abikaasa vara jääb lahusvaraks, mis tähendab, et nad saavad oma tulu vabalt käsutada. Kuid see ei tähenda, et lahusvara valinud abikaasad ei saaks midagi ühiselt omada. Ent abikaasade ühiskäsutuses olev vara ei ole mitte „ühine” vaid pigem „jagamatu”. See tähendab, et kohaldatakse kaasomandi alase üldõiguse eeskirju (art 577–2 CC). Ka selles režiimis tunnistatakse perekonna eluaseme eristaatust.

Universaalses ühisvararežiimis (art 1453 CC) on praktiliselt ainult üks ühisvara. Sõltumata vara omandamise viisist kuulub see alati abikaasadele ühiselt.

3.2. Millised on ametlikud nõuded ning kellega ma peaksin ühendust võtma?

Abieluleping on püha. Enne abielu sõlmimist koostatud abielulepingud ja ette nähtud või seadusjärgse abieluvararežiimi muudatused (muudatused abieluvararežiimis või muu režiimi vastu vahetamine) tuleb kehtestada ametlikus dokumendis (art 1392 CC).

3.3. Mis ajal võib lepingu sõlmida ning millal see jõustub?

Enne abiellumist sõlmitud abieluleping jõustub abielu sõlmimisel (art 1391 CC). Abielulepingut mittesõlminud abikaasade suhtes kohaldatakse nende tsiviilabielu esimesest päevast alates seadusjärgset režiimi, millest tuleneb, et ühisvara on vaid vara, mis on omandatud pärast abielu algust. Abikaasad võivad abielu kestel ja vastastikusel kokkuleppel oma abieluvararežiimi muuta (muuta või teise vastu vahetada) ametliku dokumendiga. Vt punkte 2.1 ja 3.4.

3.4. Kas abikaasad saavad olemasolevat lepingut muuta? Kui saavad, siis millistel tingimustel?

Abikaasad võivad abielu kestel ja vastastikusel kokkuleppel oma abieluvararežiimi muuta (muuta või teise vastu vahetada). Muudatus ei tohi olla vastuolus õiguse seadusjärgsete eeskirjadega ega kahjustada perekonna ega kolmandate osapoolte huve. Kui üks abikaasadest nõuab, koostatakse abieluvararežiimi muutvale dokumendile eelnevalt kogu vallasvara ja kinnisvara ning abikaasade võlgade nimekiri. Notariaalselt tõestatud nimekiri on nõutav, kui abieluvararežiimi muutmise tulemusel likvideeritakse eelnev režiim (art 1394 CC).