3 Kuidas saavad abikaasad oma vara jagamise korraldada?

3.1. Milliseid sätteid saab lepinguga muuta ning milliseid mitte? Milliseid abieluvararežiime on võimalik valida?

Abikaasad võivad oma varalisi suhteid muuta, sõlmides abieluvaralepingu (perekonnaseadustiku paragrahv 37). Abieluvaraleping tohib sisaldada üksnes abikaasade varalisi suhteid käsitlevaid sätteid. Muu hulgas saavad abikaasad määrata kindlaks, missugune vara kuulub ühisvara hulka ja kellel on õigus ühisvara hallata või käsutada. Abikaasad võivad kehtestada ka varalahususe. Varalahususe režiimi kohaselt moodustab abielu kestel kummagi abikaasa omandatud vara osa tema isiklikust varast (perekonnaseadustiku paragrahv 33). Abikaasade ühisvara puudub, mõlemal on üksnes isiklik vara.

Lepingus reguleerimata küsimuste osas kohaldatakse kohustusliku varaühisuse režiimi sätteid (perekonnaseadustiku paragrahv 38).

3.2. Millised on ametlikud nõuded ning kellega ma peaksin ühendust võtma?

Abieluvaraleping tuleb koostada kirjalikult ja sõlmida poolte vahel isiklikult koos allkirjade kinnitamise ja sisu autentimisega (perekonnaseadustiku paragrahv 39 lõige 1).

Kui abieluvaralepinguga kehtestatakse kinnisasja omandiõigus või muudetakse seda, kuulub see tsiviilõiguse notari, kelle tööpiirkonnas kõnealune kinnisasi asub, pädevusse (perekonnaseadustiku paragrahvi 39 lõige 2).

3.3. Mis ajal võib lepingu sõlmida ning millal see jõustub?

Pooled võivad abieluvaralepingule alla kirjutada ka abielu käigus (perekonnaseadustiku paragrahvi 37 lõige 3). Kui see on koostatud enne abiellumist, jõustub abieluvaraleping abielu sõlmimise kuupäeval. Kui abieluvaraleping on koostatud abielu käigus, jõustub see selle koostamise kuupäeval või mõnel muul lepingus sätestatud kuupäeval (perekonnaseadustiku paragrahvi 40 lõige 1).

3.4. Kas abikaasad saavad olemasolevat lepingut muuta? Kui saavad, siis millistel tingimustel?

Abieluvaralepingut on võimalik muuta. Muutmise vorm on sama kui lepingu koostamise vorm (perekonnaseadustiku paragrahvi 41 lõige 1).