3 Kuidas saavad abikaasad oma vara jagamise korraldada?

3.1. Milliseid sätteid saab lepinguga muuta ning milliseid mitte? Milliseid abieluvararežiime on võimalik valida?

Abikaasad võivad sõlmida abieluvaralepingu, mis reguleerib nende varasuhteid nii olemasoleva kui ka tulevase vara suhtes (perekonnaseaduse § 255).

Abikaasad võivad määratleda oma varasuhte sõltumatult ja enda parimates huvides, määrates ära, mis nende varast moodustab ühisvara osa ja mis jääb lahusvaraks (perekonnaseaduse §-d 248, 249, 253). Teatavate küsimuste puhul, mis puudutavad näiteks vara valitsemist või jagamist, tuleb võtta arvesse omandiõiguse ja muude varaliste õiguste seaduse sätteid.

Perekonnaseaduse ei reguleeri abieluvaralepinguid ning lubab sõlmida mis tahes lepingu, mis ei ole kohustuslike sätetega vastuolus. Välisriigi õiguse kohaldamisele kehtivad piirangud, kuna abieluvaralepinguga ei ole lubatud näha ette varasuhetele välisriigi õiguse kohaldamist (perekonnaseaduse § 257), kui mõlemad abikaasad on Horvaatia kodanikud. Kui üks abikaasa on teise riigi kodanik, kohaldatakse rahvusvahelise eraõiguse seaduse (vt punkt 1.2.).

3.2. Millised on ametlikud nõuded ning kellega ma peaksin ühendust võtma?

Abieluvaraleping peab olema sõlmitud kirjalikult ning mõlema abikaasa allkirja õigsus peab olema notari poolt kinnitatud (perekonnaseaduse § 255 lg 3).

3.3. Mis ajal võib lepingu sõlmida ning millal see jõustub?

Abieluvaralepingu võib sõlmida kas enne abiellumist või abielu kestel.

3.4. Kas abikaasad saavad olemasolevat lepingut muuta? Kui saavad, siis millistel tingimustel?

Abikaasad saavad igal ajal olemasolevat abieluvaralepingut muuta või uue lepingu sõlmida, kui kõik eespool nimetatud eeltingimused on täidetud.