3 Kuidas saavad abikaasad oma vara jagamise korraldada?

„Informace dostupné na této stránce nejsou aktuální, protože nepřihlíží ke změnám, které od 1. 1. 2014 přinesl nový občanský zákoník.“

„The information available on this webpage is not up to date because it does not take into account the changes brought by the new Civil Code as of 1 January 2014.“

„Les informations disponibles sur ce site ne sont pas à jour, car elles ne prennent pas en compte les changements introduits par le nouveau Code civil à partir du 1 Janvier 2014.“

3.1. Milliseid sätteid saab lepinguga muuta ning milliseid mitte? Milliseid abieluvararežiime on võimalik valida?

Abikaasad võivad oma varaühisuse ulatust laiendada või kitsendada abieluvaralepingu abil. Nad võivad varaühisuse ulatust muuta nii tulevikus omandatava vara ja tekkivate võlgade suhtes kui ka juba nende ühisvarasse kuuluva vara ja võlgade suhtes. Ka isikliku vara ja võlad võib kuulutada ühiseks (tsiviilseadustiku paragrahvi 143a lõige 1). Näiteks tähendab see, et abikaasad võivad kokku leppida, et ühe abikaasa ainuomandis olevast varast (nt kinnisvarast) saab abikaasade ühisvara. Abielu kestel saab ühisvara ulatust üksnes laiendada või kitsendada, täieliku varalahususe kehtestamine abielu kestel ei ole seaduse kohaselt lubatud. Asjad, mis moodustavad osa ühise eluaseme tavapärasest sisustusest, kuuluvad tavaliselt abikaasade ühisvarasse.

3.2. Millised on ametlikud nõuded ning kellega ma peaksin ühendust võtma?

Nimetatud lepingu koostab tsiviilõiguse notar ametliku dokumendina (tsiviilseadustiku paragrahvi 143a lõige 1).

3.3. Mis ajal võib lepingu sõlmida ning millal see jõustub?

Lepingu võib koostada igal hetkel abielu kestel või enne selle sõlmimist. Esimesel juhul jõustub leping selle sõlmimisel, teisel juhul abielu ametliku sõlmimise hetkel. Kui lepingu ese on kinnisvara, mis kuulub juba abikaasade ühisvarasse või ainult ühele neist, tuleb esitada ka lepingu kinnistusraamatusse kandmise kirje (lepingu alusel üleantud kinnisvara omandiõigus saadakse pärast selle kandmist kinnistusraamatusse (tsiviilseadustiku paragrahvi 133 lõige 2)).

3.4. Kas abikaasad saavad olemasolevat lepingut muuta? Kui saavad, siis millistel tingimustel?

Abikaasadel on õigus kehtivat abieluvaralepingut muuta. Muudatusi saab teha tsiviilõiguse notari koostatud ametliku dokumendiga. Varaühisuse režiimi võib muuta kohtu otsusega (ühe abikaasa taotlusel). Sellised muudatused ei tohi mõjutada võlausaldajate õigusi. Iga muudatus, mis vähendab võlausaldaja täitmisele pööratava nõude rahuldamise määra, on selle võlausaldaja suhtes kehtetu (tsiviilseadustiku paragrahvi 143a lõige 4).