1 Millist seadust kohaldatakse?

1.1. Millist seadust kohaldatakse abielupaari vara suhtes? Milliste kriteeriumide/eeskirjade alusel kohaldatav seadus valitakse? Milliseid rahvusvahelisi konventsioone tuleb teatud riikide suhtes järgida?

Taanis kohaldatakse abikaasade varalistele suhetele õiguspraktika kohaselt abiellumise hetkel mehe alaliseks elukohariigiks olnud riigi õigust. Juhul kui mees muudab oma alalist elukohariiki seoses abiellumisega, kohaldatakse mehe uue alalise elukohariigi õigust. Taani õiguse kohaselt tähendab mõiste „alaline elukoht” kohta, kus inimene elab kavatsusega sinna jääda; alaline elukoht säilib ka siis, kui inimene elab mõnda aega välisriigis. Põhjamaade (Soome, Island, Norra ja Rootsi) puhul kohaldatakse abikaasade varalistele suhetele Põhjamaade abielu konventsioonist lähtuvat õigust. Konventsiooni artikli 3 kohaselt kohaldatakse abiellumise hetkel lepinguosalise riigi kodanikest abikaasade varalistele suhetele selle lepinguosalise riigi õigust, kuhu abikaasad pärast abiellumist oma alalise elukoha rajavad. Kui mõlemad abikaasad asuvad hiljem elama teise lepinguosalisse riiki ning elavad seal vähemalt kaks aastat, kohaldatakse selle riigi õigust. Kui mõlemad abikaasad on abielu kestel selles riigis varem alaliselt elanud või kui mõlemad on kõnealuse riigi kodanikud, kohaldatakse selle riigi õigust niipea, kui abikaasad sinna elama asuvad. (Põhjamaade abielu konventsioon, 2006. aasta muutmisleping)

1.2. Kas abikaasad saavad kohaldatava seaduse ise valida? Kui jah, siis millistest põhimõtetest tuleb valikul lähtuda (nt. võimalikud kohaldatavad seadused, ametlikud nõuded, tagasiulatuvus)?

Õiguspraktika kohaselt ei saa abikaasad oma varalistele suhetele kohaldatavat õigust valida. Abikaasad, kelle suhtes Põhjamaade abielu konventsiooni kohaldatakse, võivad muu hulgas kokku leppida, et nende varalistele suhetele kehtib selle lepinguosalise riigi õigus, kus ühel neist on alaline elukoht või mille kodanik üks abikaasadest lepingu sõlmimise hetkel on. Õiguse valik on vormiliselt kehtiv, kui see vastas sõlmimise ajal konventsiooni kohaselt abikaasade varalistele suhetele kohaldatud õiguse vorminõuetele või selle lepinguosalise riigi õiguse vorminõuetele, mille kodanik oli üks või kumbki abikaasa. Kui asjakohases õiguses ei ole kohaldatava õiguse valikut käsitlevate kokkulepete vorminõudeid kehtestatud, otsustatakse kokkuleppe kehtivuse üle abikaasade lahusvara käsitlevate kokkulepete vorminõuete põhjal. Taani õiguses ei ole kohaldatava õiguse valikut käsitlevatele kokkulepetele kehtestatud mingeid vorminõudeid. (Põhjamaade abielu konventsioon, 2006. aasta muutmisleping)