5 Millised on lahutuse tagajärjed?

5.1. Kuidas jagatakse vara (õigused in rem)?

Kuivõrd juurdekasvu tasaarveldamise režiimi kui seadusjärgse abieluvararežiimi puhul esinevad korraga eraldi varade komplektid, ei toimu lahutuse korral omandi ümberpaigutamist. Teisalt tasaarveldatakse juurdekasv (vt punkt 5.3); erandjuhtudel arvatakse ühele abikaasadest kindla eseme määramine tasaarveldamise nõudest maha (BGB § 1383).

5.2. Kes tasumata võlgade eest pärast lahutust vastutab?

  • 1) Juurdekasvu tasaarveldamise režiimi kohaselt vastutab iga abikaasa oma võlgade eest. Lahutuse korral võetakse vara juurdekasvu arvutamisel siiski arvesse abikaasade võlad. Võlgade võrra tuleb vähendada abikaasa lõplikku varade koosseisu ja see võib seetõttu tuua kaasa negatiivse lõpliku varade koosseisu (BGB § 1375 lõige 1). Seetõttu võib juurdekasvu tasaarveldamise käigus tekkida ühel abikaasal kohustus hüvitada teisele abikaasale tema võlakohustused. Igasugune tasaarveldamise nõue on alati siiski piiratud abikaasa olemasoleva vara väärtusega, mis kuulub tasaarveldamisele tema juurdekasvu ülejäägiga võrreldes (vt punkt 5.3).
  • 2) Lahusvara abieluvararežiimi korral ei ole juurdekasvu tasaarveldamiseks sätteid, mis võimaldaksid eelnevalt olemas olnud võlgu arvesse võtta.
  • 3) Ühisvara režiimi korral võib võlga nõuda ainult abikaasade ühise vara arvelt („ühisvara”), kui mõlemad abikaasad on võlad koos põhjustanud või üks abikaasadest saab siduda teise sel alusel, et võlg on tekkinud ühise vara haldamisest tulenevalt ( § 1438). Isiklik vastutus on üksnes sellel abikaasal, kes haldab ühist vara (BGB [Saksamaa tsiviilseadustik] § 1437 lõige 2). Kui ühisvara režiim lõpeb, siis tuleb ühisvaraga seotud tekkinud võlad maha arvata, et ülejääk oleks võimalik jagada kaheks võrdseks osaks mõlemale abikaasale (BGB § 1476 lõige 1).

5.3. Kas abikaasa võib nõuda puuduoleva osa väljamaksmist?

  • 1) Juurdekasvu tasaarveldamise režiimi korral tasaarveldatakse abielu jooksul tekkinud abikaasade varade juurdekasv, kui juurdekasvu tasaarveldamise režiim lõpeb (BGB § 1363 lõige 2). Selle tulemusena on abikaasa, kelle isiklik vara juurdekasv abielu jooksul ületab teise abikaasa vara juurdekasvu, kohustatud maksma poole sellest ülejäägist teisele abikaasale (BGB § 1378). Isiklik juurdekasv arvutatakse selliselt, et lõplikust varast võetakse maha algne vara. Tasaarveldamine, mida ühelt abikaasalt saab nõuda, piirdub selle abikaasa olemasoleva varaga, millest on maha arvatud võlad.
  • 2) Lahusvara režiimi korral juurdekasvu tasaarveldamist ei toimu.
  • 3) Ühisvara tuleb „likvideerida”. Selle likvideerimise käigus peavad abikaasad leppima kokku oma ühisvara jaotamises.